Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2017) Trang: 97-104
Tác giả: Đinh Thị Chinh
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học vận dụng nghị quyết đại hội lần thứ XII vào việc giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng
Liên kết:

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một vấn đề mới và phức tạp về mặt lý luận cần phải có sự thống nhất về nhận thức trong toàn Đảng toàn dân ta. Nó là sản phẩm của quá trình đổi mới nhận thức, tư duy của Đảng. Tuy nhiên, khi nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ngày càng phát triển sâu hơn, rộng hơn thì cần thiết phải có nhận thức đúng đắn làm cơ sở cho việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng trong phát triển kinh tế. Kể từ khi khẳng định nền kinh tế nước ta là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng ta cũng ngày càng làm rõ nhận thức thế nào là nền kinh tế thị trườngđịnh hướng xã hội chủ nghĩa. Điều đó được thể hiện cụ thể qua các kỳ đại hội từ Đại hội XII (1/2016) của Đảng nhận thức của Đảng về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ngày càng rõ hơn và phù hợp hơn với xu thế phát triển mới của đất nước - xu thế hội nhập quốc tế.

Các bài báo khác
(2018) Trang: 260-268
Tác giả: Đinh Thị Chinh
Tạp chí: Cách mạng công nghiệp 4.0 với việc giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng hiện nay, Trường Đại học Cần Thơ, 16/11/2018
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...