Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
đặc biệt 8/2019 (2019) Trang: 182-185
Tác giả: Đinh Thị Chinh
Tạp chí: Giáo dục và xã hội
Liên kết:

Phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người và xây dựng con người để phát triển văn hóa. Điều này thể hiện rõ việc phát triển văn hóa và xây dựng con người có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Phát triển văn hóa nhằm xây dựng con người, hoàn thiện, điều chỉnh con người từ ý thức, nhận thức đến hành vi hoạt động, từ lý trí đến tình cảm, đạo đức, thẩm mỹ, lối sống…Ngược lại, chính con người đã sáng tạo ra văn hóa, con người xuất hiện khi nào thì văn hóa cũng xuất hiện khi ấy và con người cũng chính là chủ thể tiếp nhận, thụ hưởng những sản phẩm văn hóa.

Các bài báo khác
(2018) Trang: 260-268
Tác giả: Đinh Thị Chinh
Tạp chí: Cách mạng công nghiệp 4.0 với việc giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng hiện nay, Trường Đại học Cần Thơ, 16/11/2018
(2017) Trang: 97-104
Tác giả: Đinh Thị Chinh
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học vận dụng nghị quyết đại hội lần thứ XII vào việc giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...