Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 36 (2015) Trang: 57-65
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 05/11/2014

Ngày chấp nhận: 26/02/2015

Title:  

A generalization of Borwein-Preiss smooth variational principle for set-valued mappings

Từ khóa:

Nguyên lý biến phân Ekeland, nguyên lý biến phân trơn Borwein-Priess, nhiễu tập, cực tiểu Pareto, cực tiểu Kuroiwa

Keywords:

Ekeland’s variational principle, Borwein-Preiss smooth variational principle, set perturbations, Pareto minimizers, Kuroiwa’s minimizers

ABSTRACT

We give a generalization of Borwein-Preiss smooth variational principle for set-valued mappings, replacing the distance and the norm by a gauge-type lower semi-continuous function. For set-valued mappings, we consider a kind of minimizers which is different from the Pareto one.

TÓM TẮT

Chúng tôi đưa ra một dạng tổng quát của nguyên lý biến phân trơn Borwein-Priess cho ánh xạ đa trị, thay thế hàm khoảng cách và chuẩn bởi hàm cỡ “gauge-type” nửa liên tục dưới. Nghiên cứu ánh xạ đa trị, chúng tôi quan tâm đến dạng nghiệm cực tiểu mới, khác so với dạng nghiệm Pareto thường nghiên cứu.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 3 (2018) Trang: 40-46
Tải về
1 (2013) Trang: 1
Tác giả: Đinh Ngọc Quý
Tạp chí: Journal of Global Optimization,
153 (2012) Trang: 280
Tác giả: Đinh Ngọc Quý
Tạp chí: Optim Theory Appl
49 (2010) Trang: 381
Tác giả: Đinh Ngọc Quý
Tạp chí: Global Optimization
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...