Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập. 58, Số. CĐ Khoa học tự nhiên (2022) Trang: 121-128

Kết quả của bài báo này là sự mở rộng của nguyên lý biến phân Ekeland cho hàm hai biến vectơ được xét từ không gian mêtric đủ vào không gian Hausdorff  lồi địa phương được trang bị thứ tự bởi một nón lồi đóng có đỉnh. Hàm mục tiêu được nhiễu bởi một tập lồi nằm trong nón thứ tự, thay thế cho nhiễu theo một hướng cố định nằm trong nón được nghiên cứu trước đây. Các hệ quả trong các trường hợp đặc biệt được đưa ra để so sánh với các kết quả nghiên cứu gần đây về vấn đề này.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 3 (2018) Trang: 40-46
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 57-65
Tải về
1 (2013) Trang: 1
Tác giả: Đinh Ngọc Quý
Tạp chí: Journal of Global Optimization,
153 (2012) Trang: 280
Tác giả: Đinh Ngọc Quý
Tạp chí: Optim Theory Appl
49 (2010) Trang: 381
Tác giả: Đinh Ngọc Quý
Tạp chí: Global Optimization
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...