Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 17b (2011) Trang: 190-200
Tải về

ABSTRACT

In this article, we study a mathematical model of malaria desease, where humans and mosquitoes interact and infect each other. The model is presented by a system of differential equations belonging to parameters. We define the factor deciding the spread of malaria. This factor is called basic reproduction number and denoted by . If  then the desease goes extinct, whereas if  then the desease remains. This phenomenon is explained by transcritical bifurcation.

Keywords: equilibrium, basic reproduction number

Title: Dynamics of  malaria transmission model

TóM TắT

Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu một mô hình toán học của bệnh sốt rét, trong đó người và muỗi tương tác và gây bệnh lẫn nhau. Mô hình được biểu diễn bởi một hệ các phương trình vi phân phụ thuộc các tham số. Chúng tôi xác định nhân tố quyết định cho sự truyền nhiễm của bệnh sốt rét là số sinh sản cơ sở . Khi  thì sự truyền bệnh tắt dần, trong khi thì sự truyền bệnh được duy trì. Hiện tượng này được giải thích bởi phân nhánh transcritical.

Từ khóa: điểm cân bằng, số sinh sản cơ sở

Các bài báo khác
Số 20a (2011) Trang: 258-268
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 269-278
Tải về
Tập 56, Số CĐ Tự nhiên (2020) Trang: 36-45
Tải về
3 (2017) Trang: 829-841
Tạp chí: International Journal of Applied and Computational Mathematics
24 (2016) Trang: 193-199
Tạp chí: Journal of the Egyptian Mathematical Society
10 (5) (2016) Trang: 1739-1746
Tạp chí: Applied Mathematics & Information Sciences
5 (2014) Trang: 1-10
Tạp chí: International Journal of Scientific & Engineering Research
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013
6 (2012) Trang: 11
Tạp chí: Mathematical Models and Methods in Applied Sciences
3 (2012) Trang: 1
Tạp chí: Scientific & Engineering Research
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...