Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số CĐ Tự nhiên (2020) Trang: 36-45
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 04/03/2020
Ngày nhận bài sửa: 29/04/2020

Ngày duyệt đăng: 29/06/2020

 

Title:

Stochastic model for the transmission of Corona vivus

Từ khóa:

Điểm cân bằng tự do, điểm cân bằng bệnh, tính ổn định mũ hầu chắc chắn

Keywords:

Almost surely exponentially stable, endemic equilibrium, free-disease equilibrium

ABSTRACT

This article is aimed to study the transmission of corona virus in which exposed group can cause infection and a recovered individual can be relapsed. The model is given by a system of stochastic differential equations. Mathematical analysis shows that the dynamic of transmission is determined by the basic reproduction R0 and a threshold value Rs. For Rs< 1 then the transmission goes extinct, while R0 > 1 then the transmission remains. Differential operator and Lyapunov theory are used to prove the stability and persistence of equilibria. Numerical investigation is carried out to confirm the analytical results.

TÓM TẮT

Bài báo nghiên cứu sự lan truyền virus cúm corona trong đó nhóm ủ bệnh có khả năng lây nhiễm và nhóm bình phục có thể tái nhiễm. Mô hình cho bởi hệ phương trình vi phân ngẫu nhiên. Phân tích toán học chỉ ra rằng động lực của sự lan truyền được quyết định bởi số sinh sản cơ sở R0 và giá trị ngưỡng Rs. Khi Rs< 1, sự lan truyền tắt dần, còn khi R0 > 1, sự lan truyền vẫn còn trong cộng đồng. Toán tử vi phân và lý thuyết hàm Lyapunov được sử dụng để chứng minh tính ổn định và bền vững của các điểm cân bằng. Khảo sát số được thực hiện để khẳng định cho các kết quả lý thuyết.

Trích dẫn: Nguyễn Hữu Khánh và Nguyễn Dương Phương Thành, 2020. Mô hình ngẫu nhiên cho sự lan truyền virus Corona. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(Số chuyên đề: Khoa học tự nhiên)(1): 36-45.

Các bài báo khác
Số 17b (2011) Trang: 190-200
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 258-268
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 269-278
Tải về
3 (2017) Trang: 829-841
Tạp chí: International Journal of Applied and Computational Mathematics
24 (2016) Trang: 193-199
Tạp chí: Journal of the Egyptian Mathematical Society
10 (5) (2016) Trang: 1739-1746
Tạp chí: Applied Mathematics & Information Sciences
5 (2014) Trang: 1-10
Tạp chí: International Journal of Scientific & Engineering Research
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013
6 (2012) Trang: 11
Tạp chí: Mathematical Models and Methods in Applied Sciences
3 (2012) Trang: 1
Tạp chí: Scientific & Engineering Research
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...