Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 32 (2014) Trang: 18-24
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 14/01/2014

Ngày chấp nhận: 27/06/2014

 

Title:

Current situations and solutions to  using maps in teaching and learning geography at grade 11: The case study at Can Tho City and Hau Giang province

Từ khóa:

Bản đồ; Tập bản đồ địa lí (Atlat địa lí), sử dụng bản đồ, dạy học Địa lí 11, nhu cầu của GV và HS

Keywords:

Maps; Atlas of Geography, using maps, teaching and learning Geography at grade 11, needs for  teachers and students

ABSTRACT

This paper studied the use of maps in teaching and learning Geography at grade 11 of teachers and students in a number of high schools in Can Tho City and Hau Giang provinces. The authors have combined both theoretical and practical methods (such as document  research, using questionnaires, interviews, class observations and teaching experimentation in high school) to learn fundamentals of maps that teachers and students in these schools are using and how they use those maps in teaching and learning Geography at grade 11. In particular, we would like to investigate the advantages, disadvantages and specific needs that teachers and students meet most . Based on these findings and the policy of ?Building and development programs of general education basing on developing the quality and competency of learners? of the Ministry of Education and Training (MOET) from June 2013, the authors have proposed suitable solutions to help teachers and students use maps more effectively in teaching and learning Geography at grade 11 with a view to enhancing the quality and competency of students.

TóM TắT

Bài báo nghiên cứu tình hình sử dụng bản đồ (BĐ) trong dạy học Địa lí 11 của giáo viên (GV) và học sinh (HS) tại một số trường trung học phổ thông (THPT) ở Thành phố (TP) Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang. Nhóm tác giả đã kết hợp cả phương pháp (PP) nghiên cứu lý thuyết và thực tế như nghiên cứu tư liệu, sử dụng phiếu điều tra, phỏng vấn, dự giờ và dạy thực nghiệm ở trường THPT để tìm hiểu cụ thể vê? nguồn BĐ và PP sử dụng BĐ cu?a GV và HS trong dạy học Địa lí 11 tại địa bàn này. Đặc biệt, chúng tôi nghiên cứu cả những thuận lợi, khó khăn và nhu cầu cụ thể mà GV và HS cần nhất trong việc sử dụng BĐ để dạy và học ở khối này ra sao. Trên cơ sở đó, kết hợp với chủ trương ?Xây dựng và phát triển chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học? của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ tháng 6 năm 2013, nhóm tác giả đã đề ra một số giải pháp nhằm giúp GV và HS sử dụng BĐ đạt hiệu quả hơn trong dạy và học Địa lí 11 với mục tiêu là nâng cao năng lực sử dụng BĐ của HS.

Các bài báo khác
Số 43 (2016) Trang: 103-108
Tải về
Quyển 2 (2022) Trang: 899-908
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ XIII, Cơ sở 2, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, ngày 26/11/2022
(2019) Trang: 218-229
Tạp chí: International conference on International Learning Instruction and Teacher Education, Ha Noi National University of Education, 14-15th December, 2019
kỷ yếu (2016) Trang: 27-34
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Khoa Sư Phạm
8 (2014) Trang: 896-904
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc
1 (2013) Trang: 25
Tạp chí: HT Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên và hoạt động nghiên cứu khoa học
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...