Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 30 (2014) Trang: 48-58
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 25/06/2013

Ngày chấp nhận: 25/02/2014

 

Title:

Current state of groundwater resources exploitation and usage in Vinh Chau, Soc Trang

Từ khóa:

Khai thác nước dưới đất, sử dụng nước dưới đất, tài nguyên nước dưới đất, Vĩnh Châu

Keywords:

Groundwater exploitation, groundwater usage, groundwater resources, Vinh Chau

ABSTRACT

The aim of this study is to assess the state of groundwater (GW) resources based on the actual exploitation and usage in the Vinh Chau Town, Soc Trang Province. Data was collected by: (i) Field survey; and, (ii) Interview of households, experts, and managers. Statistical method was used for analysis. The results show that the GW extraction in Vinh Chau was the greatest level in the province (77.12 m3/day/km2). Common GW extraction and usage were: (i) For domestics: 99.1% and 95.5% of households in the dry and rainy seasons, respectively; (ii) For agriculture and aquaculture: 40.0% of households extracted GW for vegetable and rice ? vegetable farming system in dry season; but only 6.4% extracted for shrimp and shrimp ? rice farming system in the rainy season. Due to high amount of GW exploitation for agriculture and aquaculture in the dry season, GW level were found to be lowest causing many difficulties in extraction. At the present, Vinh Chau has no plan for GW extraction zoning. Therefore, uncontrol of GW exploitation has lead to difficulties in GW resources management and made the water levels decline seriously.

TóM TắT

Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá hiện trạng khai thác và sử dụng tài nguyên nước dưới đất (NDĐ) tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Các số liệu được thu thập bằng: (i) Khảo sát thực địa; (ii) phỏng vấn hộ gia đình, chuyên gia và nhà quản lý. Phương pháp thống kê được sử dụng để phân tích. Kết quả nghiên cứu cho thấy cường suất khai thác NDĐ ở Vĩnh Châu là cao nhất so với các huyện trong tỉnh (77,12 m3/ngày/km2). NDĐ được khai thác và sử dụng rất phổ biến cho, (i) sinh hoạt trong mùa khô và mùa mưa chiếm lần lượt 99,1% và 95,5% số hộ được phỏng vấn; (ii) Đối với sản xuất nông nghiệp và thủy sản, vào mùa khô 40,0% số hộ khai thác NDĐ phục vụ mô hình màu và lúa ? màu, nhưng chỉ 6,4% sử dụng cho mô hình tôm và tôm - màu vào mùa mưa.. Do khai thác NDĐ khá lớn phục vụ cho nông nghiệp và thủy sản trong mùa khô nên mực NDĐ đã hạ thấp gây nhiều khó khăn trong việc lấy nước. Hiện nay Vĩnh Châu vẫn chưa có quy hoạch phân vùng khai thác NDĐ. Do đó, việc khai thác tràn lan khó kiểm soát, gây khó khăn cho việc quản lý nguồn tài nguyên NDĐ cũng như làm cho mực nước ngày càng sụt giảm nghiêm trọng.

Các bài báo khác
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 129-138
Tải về
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: International YOUNG SCIENTISTS CONFERENCE on thIntegrated Research on Disaster Risk, Future Earth and Sustainability
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...