Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
8 (2022) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện tại bán đảo Cà Mau với các mục tiêu: (i) phân tích và đánh giá xuthếsụt giảmmực nước dưới đất (NDĐ) tại tầng Pleistocene giữa - trên (qp2-3) trong mùa mưa và mùa khô; (ii) xácđịnhsự biến động và phân loại chất lượng NDĐ theo không gian và thời gian theo 9 chỉ tiêu(pH, Fe, NO3-, CaCO3 , Cl-, SO4 2-, COD, BOD và Coliform). Nghiên cứu sử dụng phương pháp kiểmđịnhphi thamsốMann- Kendall, phân tích đa biến và chỉ số chất lượng nước. Kết quả cho thấy mực NDĐtại tầngqp2-3cóxuthếsụt giảm trong mùa mưa và mùa khô ở mức ý nghĩa 95%. Kết quả phân tích thành phần chínhchothấyvàomùa khô chỉ tiêu BOD và COD có sự biến động lớn nhất (sự khác biệt lớn hơn 80%). Vào mùa mưa, cácchỉ tiêu BOD, COD và CaCO3 ảnh hưởng lớn đến chất lượng NDĐ. Ngoài ra, kết quả phân tíchnhómthứbậcchia làm 4 nhóm đối với mùa khô và 6 nhóm đối với mùa mưa với sự khác biệt 40%. Mặt khác, mựcNDĐcóxu thế giảm dần theo thời gian: cụ thể giảm từ 0,24 m/năm - 0,25 m/nămđối với toàn khu vực, trongđósụt giảm nhiều nhất tại Bạc Liêu vào mùa khô (0,44 m/năm) và tại Cà Mau vào mùa mưa (0,46 m/năm). Mặcdù các số chỉ tiêu chất lượng nước như BOD, COD và CaCO3 có xu thế tăng, nhưng sự gia tăngnàykhôngcó ý nghĩa thống kê

Các bài báo khác
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 129-138
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 48-58
Tải về
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: International YOUNG SCIENTISTS CONFERENCE on thIntegrated Research on Disaster Risk, Future Earth and Sustainability
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...