Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
1+2 (2022) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá xu thế biến động mực nước dưới đất (NDĐ) tầngHolocene(qh), Pleistocene thượng (qp3 ), Pleistocene trung thượng (qp2-3) và khả năng bổ cập NDĐtầngqhtừnướcmưatại vùng thượng nguồn đồng bằng sông Cửu Long. Các phương pháp được sử dụng gồm: (i) kiểmđịnhMann- Kendall và xu thế Sen’s Slope cho mực NDĐ; (ii) phân tích và đánh giá đặc điểmphânbốmưa; (iii)tínhtoán lượng nước mưa bổ cập theo Bindeman (1963). Kết quả nghiên cứu cho thấy, ở giai đoạnnăm1995- 2020, mực NDĐ có xu thế giảm dần theo thời gian và lượng mưa có xu hướng tăng vào mùa mưa, giảmvàomùa khô nhưng không đáng kể, nhiệt độ trung bình giai đoạn năm1995 - 2015 có xu hướngtăng. Kết quảkiểm định Mann - Kendall và xu thế Sen’s Slope cho thấy biến động mực NDĐcó xuthế giảm. Sựbiếnđộng (giảm/tăng) mực NDĐ cho thấy được mức độ sử dụng nước ở các tầng chứa nước và nguyênnhâncóthể là do sự phân bố mưa (tập trung vào những tháng mùa mưa, mặc dù số ngày mưa ở mùa khôtănglênnhưng không đáng kể). Mực nước tầng Holocene (qh) có khả năng được bổ cập từ nước mưa

Các bài báo khác
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 129-138
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 48-58
Tải về
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: International YOUNG SCIENTISTS CONFERENCE on thIntegrated Research on Disaster Risk, Future Earth and Sustainability
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...