Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 129-138
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận:08/08/2015

Ngày chấp nhận: 17/09/2015

 

Title:

Analysis of factors affecting declined groundwater level in the Soc Trang city

Từ khóa:

Khai thác nước dưới đất, suy giảm nước dưới đất, cao độ nước dưới đất, thành phố Sóc Trăng

Keywords:

Groundwater exploitation, groundwater level decline, groundwater level, Soc Trang city

ABSTRACT

The objective of this research is to assess changes of groundwater level and the factors influencing groundwater level in the Soc Trang city, Soc Trang province. The research was conducted using: (i) descriptive statistical approaches; and, (ii) correlative analysis. The research showed that groundwater level in the three aquifers middle – upper Pleistocen (qp2-3), lower Pleistocen (qp1), and upper Miocen (n13)  have had an average decreasing rate from 0.3 to 0.39 m/year, of which, aquifer of middle – upper Pleistocen had the greatest decreasing rate (0.39 m/year). In addition, groundwater exploitation activities had a strong relation with the decreasing level of groundwater in the research area. A number of households using groundwater and water consumption were highly correlated to the declined groundwater level while the natural factors such as rainfall and temperature had low correlation with the declined groundwater level.

TÓM TẮT

Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá mức độ hạ thấp cao độ nước dưới đất (NDĐ) và phân tích các yếu tố ảnh đến hạ thấp cao độ NDĐ tại thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Nghiên cứu đã sử dụng: (i) phương pháp thống kê mô tả; và (ii) phương pháp phân tích tương quan. Kết quả nghiên cứu cho thấy: cao độ NDĐ ở 3 tầng chứa nước (Pleistocen giữa – trên (qp2-3), Pleistocen dưới (qp1) và Miocen trên (n13) sụt giảm với tốc độ trung bình từ 0,3 – 0,39 m/năm; trong đó, tầng Pleistocen giữa – trên có tốc độ sụt giảm cao nhất (0,39 m/năm). Ngoài ra, nghiên cứu cũng cho thấy hoạt động khai thác NDĐ của con người có quan hệ mật thiết đến sự hạ thấp cao độ NDĐ tại vùng nghiên cứu. Số hộ dân sử dụng nước và lưu lượng tiêu thụ có tương quan cao với sự hạ thấp cao độ NDĐ; trong khi đó, các yếu tố tự nhiên như lượng mưa, nhiệt độ có tương quan thấp.

 

Các bài báo khác
Số 30 (2014) Trang: 48-58
Tải về
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: International YOUNG SCIENTISTS CONFERENCE on thIntegrated Research on Disaster Risk, Future Earth and Sustainability
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...