Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 09 (2008) Trang: 210-219
Tải về

Abstract

An early fire hazard warning system has being developed for the Vo Doi Nature Reserve at Ca Mau province in theMekongDelta,Vietnam. The fire risk was based upon on the calculation of the fire ignition index after Nesterov (1949). This study is to investigate the modification of the equation and ignition index in Vo Doi Nature forest Reserve at Ca Mau province. Climate factors investigated include rainfall, air dry, wet temperature, humidity, and number of days without rain. Beside that, the combination with moisture content of leaf litter. The modified fire equation and ignition index calculated and applied for Vo Doi Nature Reserve in Ca Mau province.

Keywords: Climate data,Fire hazard index,MekongDelta, Fire materials

Title: Modification of a fire ignition index in the development of forest fire hazard warning system: A case study in Vodoi natural reserve at Camau province

TóM TắT

Nghiên cứu nhằm phát triển hệ thống cảnh báo nguy hại cháy rừng cho khu vực rừng đặc dụng Vồ Dơi Cà Mau trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Mức độ nguy hại cháy rừng cơ bản được tính toán dựa trên chỉ số cháy của Nesteror (1949). Nghiên cứu nhằm chỉnh sửa phương trình và chỉ số cháy ứng dụng cho khu vực than bùn rừng đặc dụng Vồ Dơi - Cà Mau và khí hậu phía NamViệt nam. Các nhân tố khí hậu được dùng trong nghiên cứu gồm: lượng mưa, nhiệt độ khô, nhiệt độ ướt, ẩm độ, số ngày không mưa, bên cạnh đó kết hợp với ẩm độ của vật liệu cháy từ đó chỉnh sửa phương trình và chỉ số cháy cho khu vực nghiên cứu rừng đặc dụng Vồ Dơi - Cà Mau.

Từ khoá: Hệ thống cảnh báo, chỉ số cháy, vật liệu cháy

Các bài báo khác
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 1-10
Tải về
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 117-123
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 120-127
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 97-106
Tải về
(2016) Trang: 342-353
Tạp chí: Hội nghị khoa học Quản lý đất đai vùng ĐBSCL lần thứ nhất năm 2016, tại trường Đại học Cần Thơ ngày 24/11/2016
Chuyên đề Nông nghiệp Xanh tháng 11 (2016) Trang: 57-65
Tạp chí: Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...