Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
3+4 (2018) Trang: 62-71
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Mục tiêu đề tài là (i) đánh giá ảnh hưởng của bón phân N, P, K đến hấp thu dinh dưỡng khoáng của cây lúa ở các vùng đất phèn; (ii) xác định khả năng cung cấp dưỡng chất bản địa N, P, K, Ca, Mg cho cây lúa trên đất phèn ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Thí nghiệm được thực hiện trên ba hộ nông dân khác nhau của mỗi bốn vùng sinh thái, với các nghiệm thức (i) N, P, K: bón phân đạm, lân và kali; (ii) NP: không bón phân kali, nhưng bón phân đạm và lân; (iii) NK: không bón phân lân, nhưng bón phân đạm và kali; (iv) PK: không bón phân đạm, nhưng bón phân lân và kali và (v) FFP: thực tế bón phân của nông dân. Kết quả cho thấy, không bón đạm, lân hoặc kali đã làm giảm hấp thu đạm, lân hay kali tương ứng trên bốn vùng. Ở nghiệm thức N, P, K, tổng lượng N, P, K, Ca, Mg (kg N ha-1 , kg P2O5 ha-1, kg K2O ha-1, kg CaO ha-1 và kg MgO ha-1) hấp thu trên bốn vùng 81 - 138, 71 - 92, 84 - 149, 22 - 37, 45 - 59. Khả năng cung cấp dưỡng chất N, P, K, Ca, Mg từ đất cho cây lúa 45 - 89 kg N ha-1, 58 - 72 kg P2O5 ha-1, 64 - 123 kg K2O ha-1, 22 - 37 kg CaO ha-1 và 45 - 59 kg MgO ha-1 trên đất phèn ở ĐBSCL.

Các bài báo khác
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 1-10
Tải về
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 117-123
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 120-127
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 210-219
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 97-106
Tải về
(2016) Trang: 342-353
Tạp chí: Hội nghị khoa học Quản lý đất đai vùng ĐBSCL lần thứ nhất năm 2016, tại trường Đại học Cần Thơ ngày 24/11/2016
Chuyên đề Nông nghiệp Xanh tháng 11 (2016) Trang: 57-65
Tạp chí: Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...