Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 50 (2017) Trang: 70-79
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 27/02/2017

Ngày nhận bài sửa: 13/04/2017

Ngày duyệt đăng: 28/06/2017

 

Title:

Analyzing the factors of destination affecting to tourists' intention to revisit in case of Can Tho city

Từ khóa:

SEM, tệ nạn trong du lịch, thái độ, thành phố Cần Thơ, ý định quay lại

Keywords:

Attitude, Cantho city, revisit intention, SEM, tourist crime

ABSTRACT

The study is aimed to investigate the drivers of intention to revisit of international and national tourists coming to Cantho city as a tour destination. The study’s purpose is to explore the influence of factors driving the tourists’ intention to revisit. As in quantitative studies, the methods of confirmation factors analysis (CFA), structural equation model (SEM) and bootstrapping method by roster were applied in figuring out the drivers of the revisit intention of tourists. The outcomes showed that tourists’ attitude has a significant positive influence on their intention whereas crimes relating to service price and safety affect negatively the tourists’ attitude. In addition, some solutions for controlling such tourist crimes were proposed.

TÓM TẮT

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là phân tích các yếu tố thuộc điểm đến du lịch tác động đến ý định quay lại của du khách. Dữ liệu được thu thập bằng cách phỏng vấn 150 du khách nội địa và quốc tế đến du lịch ở thành phố Cần Thơ. Qua việc sử dụng các phương pháp phân tích nhân tố khẳng định (CFA), mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) và phương pháp ước lượng bootstrap, nghiên cứu đã chỉ ra được mối quan hệ thuận chiều giữa thái độ của du khách và ý định quay lại của họ, trong khi đó thái độ của du khách bị tác động tiêu cực bởi các tệ nạn liên quan đến giá cả và tệ nạn về an toàn, an ninh tại điểm đến du lịch. Ngoài ra, nghiên cứu có đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần kiểm soát tệ nạn trong du lịch và các hướng nghiên cứu mới tiếp theo, bao gồm mở rộng cỡ mẫu quan sát và mở rộng khảo sát các địa điểm du lịch ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long để có sự so sánh vấn đề nghiên cứu của các vùng với nhau.

Trích dẫn: Huỳnh Nhựt Phương và Nguyễn Thúy An, 2017. Phân tích các yếu tố của điểm đến du lịch tác động đến ý định trở lại của du khách - Trường hợp du khách đến thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 50d: 70-79.

Các bài báo khác
Số 07 (2017) Trang: 148-159
Tải về
Tập 54, Số 1 (2018) Trang: 210-217
Tải về
(2018) Trang: 68-77
Tạp chí: The UHD-CTU-UEL International Economics and Business Conference 2018, UNIVERSITY OF ECONOMICS AND LAW, VIETNAM, 31/05 - 1/06/2018
(2017) Trang: 441-451
Tạp chí: UHD-CTU ANNUAL ECONOMICS AND BUSINESS CONFERENCE PROCEEDINGS - 2017; KHOA KINH TẾ ĐẠI HỌC CẦN THƠ; 13-14/01/2017
(2017) Trang: 426-440
Tạp chí: UHD-CTU annual Economics and Business Conference proceedings - 2017; Khoa Kinh Tế Đại Học Cần Thơ, 13-14/01/2017
(2016) Trang: 3-19
Tạp chí: Marketing trong kỹ nguyên mới, Marketing số cho Doanh nghiệp, dự báo tiềm năng và thách thức, 15/10/2016, Đà Nẵng, Việt Nam
(2015) Trang: 276-290
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa học: Phát triển kinh tế xã hội Đồng Bằng Sông Cửu Long năm 2015, Địa điểm tổ chức Khoa Kinh Tế, Ngày 08, 09 tháng 12 năm 2015
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...