Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 07 (2017) Trang: 148-159
Tải về

Article info.

 

ABSTRACT

Received 05 Oct 2016
Revised 27 Nov 2016

Accepted 31 Oct 2017

 

In the technology era, mobile marketing, i.e. smartphone, seems to be an effective tool for companies in delivering promotion message to their customers. Besides, business entities are faced with challenges of deciding efficient mobile marketing channels in order to attract more potential customers by demonstrating a positive attitude towards this type of modern-day marketing. Therefore, the purpose of this article is to examine the drivers that influence customers’ attitude towards mobile marketing via various forms such as short message service, multimedia message service, quick response codes, social networks, games, shopping applications in the case of Can Tho city. By employing the methodologies of exploratory factors analysis and regression analysis, the results pointed out that perceived usefulness and perceived enjoyment affect positively customers’ attitude while irritation influences negatively on customers’ attitude. However, the study showed that there is no relationship between demographic factors and attitude towards mobile marketing. Some suggestions for further study in term of investigating a specific group of customers and a particular type of mobile marketing form are also addressed.

Keywords

Customer’s attitude, mobile marketing, perceived enjoyment, perceived usefulness

Cited as: Phuong, H.N. and An, N.T., 2017. Exploring drivers influencing consumers’ attitude towards mobile marketing. Can Tho University Journal of Science. 7: 148-159.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 1 (2018) Trang: 210-217
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 70-79
Tải về
(2018) Trang: 68-77
Tạp chí: The UHD-CTU-UEL International Economics and Business Conference 2018, UNIVERSITY OF ECONOMICS AND LAW, VIETNAM, 31/05 - 1/06/2018
(2017) Trang: 441-451
Tạp chí: UHD-CTU ANNUAL ECONOMICS AND BUSINESS CONFERENCE PROCEEDINGS - 2017; KHOA KINH TẾ ĐẠI HỌC CẦN THƠ; 13-14/01/2017
(2017) Trang: 426-440
Tạp chí: UHD-CTU annual Economics and Business Conference proceedings - 2017; Khoa Kinh Tế Đại Học Cần Thơ, 13-14/01/2017
(2016) Trang: 3-19
Tạp chí: Marketing trong kỹ nguyên mới, Marketing số cho Doanh nghiệp, dự báo tiềm năng và thách thức, 15/10/2016, Đà Nẵng, Việt Nam
(2015) Trang: 276-290
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa học: Phát triển kinh tế xã hội Đồng Bằng Sông Cửu Long năm 2015, Địa điểm tổ chức Khoa Kinh Tế, Ngày 08, 09 tháng 12 năm 2015
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...