Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 44 (2016) Trang: 30-44
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 27/02/2016

Ngày chấp nhận: 25/07/2016

 

Title:

The current situation of orientation life value of students at Can Tho University

Từ khóa:

Giá trị sống, định hướng, định hướng giá trị sống, sinh viên, nhận thức

Keywords:

Life value, orientation, orientation life value, awareness, student

ABSTRACT

This article presents the current situation of orientation life value of students at Can Tho University. The contents of researcher are students’ awareness about the concept of life value, the concept of orientation life value, the kinds of life values, the students’ attitude about the orientation life value, the life values, the kinds of life values. The theoretical research methods, questions research methods and statistical analysis by SPSS for Windows were used. The data collected included qualitative and quantitative ones The results from this research showed that there were 57.7% students understanding exactly the concept of life value. Students asserted that patriotism, responsibility, freedom and happeness were the most importance life values. There were 78.2% students understanding exactly the concept of orientation life value. The mean [That]of students’ awareness about neccessary of life values was 4.14. That of students’ necessary of orientation life value was 4.29. And that of students’ significance of orientation life value was 4.2. The mean of students’ interest in orientation life value was 4.02, while that of students’ interest in life values was 4.29. The mean of students’ oftently orientating life values was 3.47, and that of students orientating exactly life values was 3.68. In addition, that of students’ emplementing life values was 3.99. The group of fators impacting on orientation life value of students included family, school and society.

TÓM TẮT

Bài báo trình bày thực trạng định hướng giá trị sống của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ. Nội dung nghiên cứu là nhận thức của sinh viên về khái niệm giá trị sống và định hướng giá trị sống, các loại giá trị sống, thái độ của sinh viên đối với việc định hướng giá trị sống và các giá trị sống, định hướng giá trị sống. Nghiên cứu này sử dụng phương pháp nghiên cứu lí luận và phương pháp nghiên cứu bằng bảng hỏi và sử dụng phần mềm SPSS FOR WINDOW để xử lý số liệu. Loại dữ liệu thu thập là cả dữ liệu định tính và dữ liệu định lượng. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 57,7% sinh viên hiểu đúng về khái niệm giá trị sống. Giá trị yêu nước, trách nhiệm, tự do và hạnh phúc là những giá trị được sinh viên cho là quan trọng nhất. Có 78,2% sinh viên hiểu đúng khái niệm định hướng giá trị sống. Điểm trung bình ( nhận thức của sinh viên về tầm quan trọng của các giá trị sống là 4.14 và tầm quan trọng của định hướng giá trị sống là 4.29. Sinh viên thấy được ý nghĩa của định hướng giá trị sống có  là 4.2. Sự quan tâm của sinh viên đối với định hướng giá trị sống có  là 4.02. Sinh viên quan tâm đến các giá trị sống có  là 4.29. Sinh viên thường xuyên định hướng giá trị sống có  là 3.47. Mức độ sinh viên định hướng giá trị đúng cách có  là 3.68. Điểm trung bình sinh viên thể hiện các giá trị là 3.99. Các nhóm yếu tố ảnh hưởng đến định hướng giá trị sống của sinh viên bao gồm gia đình, nhà trường và xã hội.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Bích Phượng, 2016. Thực trạng định hướng giá trị sống của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 44c: 30-44.

Các bài báo khác
1 (2019) Trang: 78-90
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo "Thực trạng công tác tư vấn học đường tại các trường trung học trên địa bàn thành phố Cần Thơ"
(2020) Trang: 187-203
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo "Phát triển công tác tư vấn tâm lý học trường học ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục - mô hình và cơ chết
(2020) Trang: 72-79
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo "Phát triển công tác tư vấn tâm lý học trường học ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục - mô hình và cơ chết
10 (số đặc biệt) (2017) Trang: 122-125
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục và Xã hội
(2015) Trang: 110-112
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học trong nước
58 (2013) Trang: 33-39
Tạp chí: Tạp chí Khoa học
3 (2011) Trang: 66-67
Tạp chí: Dạy và học ngày nay
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...