Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Công nghệ TT 2013 (2013) Trang: 123-133
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 03/09/2013

Ngày chấp nhận: 21/10/2013

 

Title:

Academic advising undergraduate groups based on the  approach of maximal tolerance class of set-valued information system

Từ khóa:

Hệ thống thông tin đa trị, Lớp tương đồng, Chia sẻ thông tin, Kết quả học tập, Kết quả rèn luyện

Keywords:

Set-valued information system, Tolerance class, Information-sharing, Academic performance, Personal training

ABSTRACT

This paper proposes a new approach for academic advising, especially for  undergraduate groups, based on the approach of maximal tolerance class in the set-valued information system to build groups of students with similar learning outcomes and training results. Based on these results, the academic advisors can organize and propose solutions for each group of similar students in an effective manner, and help the students with poor academic performance to find the solutions to overcome their weakness. At the same time, the  academic advisors can also identify the similar groups of good learning outcome students so that the advisors can build groups for studying and doing scientific research to provide opportunities for students getting better in studying.

TóM TắT

Bài viết này giới thiệu một tiếp cận mới về tư vấn học tập nhóm bậc đại học dựa trên khái niệm lớp tương đồng lớn nhất (maximal tolerance class) của hệ thống thông tin đa trị (set-valued information system) để xây dựng các nhóm sinh viên có tương đồng về kết quả học tập, kết quả rèn luyện. Từ đó, cố vấn học tập có thể tổ chức tư vấn và đề ra những giải pháp cho mỗi nhóm sinh viên tương đồng một cách hiệu quả, giúp các sinh viên có kết quả học tập, rèn luyện yếu kém có hướng khắc phục tốt hơn. Đồng thời qua đó, cố vấn học tập cũng xác định được các nhóm sinh viên tương đồng về kết quả học tập và rèn luyện tốt, từ đó có thể xây dựng các nhóm học tập, nghiên cứu khoa học nhằm tạo cơ hội cho sinh viên không ngừng tiến bộ.

Các bài báo khác
(2015) Trang: 119-129
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUỐC GIA LẦN THỨ VIII, FAIR: NGHIÊN CỨU CƠ BẢN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, HÀ NỘI, 9-10/7/2015
(2013) Trang: 79-94
Tạp chí: Hội thảo khoa học Ứng dụng công nghệ sáng tạo trong phát triển nông nghiệp Việt Nam tỉnh Kiên Giang lần thứ I năm 2013. Thời gian hội thảo 15-16/7/2013
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...