Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang: 119-129
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUỐC GIA LẦN THỨ VIII, FAIR: NGHIÊN CỨU CƠ BẢN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, HÀ NỘI, 9-10/7/2015

Trong bài viết này chúng tôi giới thiệu một tiếp cận mới trong việc đánh giá chất lượng luật quyết định đa trị dựa trên phân tích hàm ý thống kê (statistical implicative analysis). Nghiên cứu được xem xét bắt đầu từ một hệ thống thông tin quyết định đa trị (set-valued decision information system) cùng với tập luật quyết định đa trị được sinh ra tương ứng. Từ đây, tập luật quyết định đa trị sẽ được phân tích và đánh giá chất lượng trên cơ sở phân tích hàm ý thống kê. Với kết quả đánh giá chất lượng tập luật quyết định đa trị, các luật quyết định đa trị sẽ được sắp xếp theo các mức độ ưu tiên khác nhau dựa trên các độ đo như chỉ số hàm ý (implication indice) và cường độ hàm ý (implication intensity). Các kịch bản thực nghiệm chỉ ra các luật quyết định đa trị tốt, các luật quyết định đa trị chưa tốt và vai trò của các luật quyết định đa trị. Đây chính là vấn đề mà mô hình luật quyết định đa trị trước đây chưa thể hiện được này.

Các bài báo khác
Số Công nghệ TT 2013 (2013) Trang: 123-133
Tải về
(2013) Trang: 79-94
Tạp chí: Hội thảo khoa học Ứng dụng công nghệ sáng tạo trong phát triển nông nghiệp Việt Nam tỉnh Kiên Giang lần thứ I năm 2013. Thời gian hội thảo 15-16/7/2013
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...