Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 1-9
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 13/11/2018
Ngày nhận bài sửa: 14/02/2019

Ngày duyệt đăng: 12/04/2019

 

Title:

Isolation of sponge-associated bacteria at Nghe island, Ha Tien sea, Kien Giang, Vietnam

Từ khóa:

Bacillus, hải miên, hòn Nghệ, kháng khuẩn, vi khuẩn liên kết với hải miên

Keywords:

Antimicrobial ability, bacteria-associated sponge, Bacillus, Nghe island, sponges

ABSTRACT

This study was carried out to isolate bacteria associated with the sponges have the ability to create antibacterial activity. 29 sponge samples collected in the waters at Hon Nghe of Ha Tien sea, Kien Giang province, there were 236 bacteria isolated by using MA and SYP media. The survey with 6 strains of pathogenic microorganisms for human and animals, including Bacillus cereus, Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus, Candida albicans and Edwardsiella ictaluri, showed that 155/236 bacterial isolates were capable of producing antimicrobial agents against at least one of the six referenced strains. Thirteen isolates were selected (SN13d, SN14e, SN12m, SN20e, SN24d, MN26d, MN26g, N1a, N11d, N10a, N6a, N9a) with ability to resistant to three bacteria Gram-negative, Gram-positive and Candida albicans. A total of 13 strains were identified including twelve strains belonged to the genus Bacillus, and a strain was genus Halomonas. Bacillus tequilensis N1a strain resistants strongly with Staphylococcus aureus and Candida albicans.

TÓM TẮT

Đề tài được thực hiện nhằm phân lập được những dòng vi khuẩn liên kết với hải miên có khả năng tạo hoạt tính kháng khuẩn. Từ 29 mẫu hải miên sưu tập tại Hòn Nghệ, thuộc vùng biển Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang đã phân lập được 236 dòng vi khuẩn trên 2 môi trường MA (Marine Agar và SYP (Starch-Yesat extract-Peptone). Qua kết quả khảo sát với 6 chủng vi sinh vật kiểm định gây bệnh cho người và động vật: Bacillus cereus, Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus, Candida albicans và Edwardsiella  ictaluri, có 155/236 dòng vi khuẩn có khả năng tạo hoạt chất kháng khuẩn kháng lại ít nhất 1 trong 6 chủng vi sinh vật kiểm định. Tuyển chọn được 13 dòng vi khuẩn (SN13d, SN14e, SN12m, SN20e, SN24d, MN26d, MN26g, N1a, N11d, N10a, N6a, N9a) có khả năng kháng khuẩn tốt nhất, mỗi dòng kháng lại 3 nhóm vi khuẩn Gram âm, Gram dương và Candida albicans. Nhận diện 12 dòng vi khuẩn này thuộc chi Bacillus và 1 dòng thuộc chi Halomonas. Dòng Bacillus tequilensis N1a kháng mạnh với vi khuẩn gây bệnh Staphylococcus aureus và nấm men Candida albicans.

Trích dẫn: Trần Vũ Phuong, Phạm Ngọc Hân và Cao Ngọc Điệp, 2019. Phân lập vi khuẩn liên kết với hải miên ở Hòn Nghệ, vùng biển Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Công nghệ Sinh học)(2): 1-9.

Các bài báo khác
Vol. 54, No. 5 (2018) Trang: 88-90
Tải về
14(2) (2019) Trang: 033-041
Tạp chí: International Journal of Innovations in Engineering and Technology (IJIET)
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...