Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí quốc tế 2016
Số tạp chí 8(3)(2016) Trang: 195-199
Tạp chí: Journal of Vietnamese Environment
Liên kết:

The characteristics of anaerobic batch co-digestion of water hyacinth (WH) with pig manure (PM) under seven mixing ratio 100%WH; 80%WH : 20%PM; 60%WH : 40% PM; 50%WH : 50%PM; 40%WH : 60%PM; 20%WH : 80% PM and 100% PM  were investigated, each treatment was conducted in five replications with daily loading rate at 1 gVS.L-1.day-1. During the anaerobic digestion process (60 days), two periods were maximum biogas production, the first stage from 12 - 22 days and second stage from 30 - 35 days. The maximum daily biogas productions from each stage were 17.2 L.day-1 and 15.1 L.day-1. The cumulative biogas production varied between 60 L (100%PM) and 360 L (60%WH : 40%PM). The results showed that the biogas yields of co-digestion 40 - 80% WH were increased the production from 34.6 - 56.1% in comparison with 100% PM and 109 - 143% with 100% WH. Methane content of all treatments more stable when mixing with WH and with more methane than 45% (v/v) that good for energy using purposes.

Các bài báo khác
Số tạp chí 23(2016) Trang: 1980-1987
Tạp chí: International Food Research Journal
Số tạp chí 126(2016) Trang: 983-996
Tạp chí: Stochastic Processes and their Applications
Số tạp chí 51(2016) Trang: 203-211
Tạp chí: International Journal of Food Science and Technology
Số tạp chí 03-2016(2016) Trang: 01-22
Tạp chí: Aquaculture Economics and Management
Số tạp chí 5(2016) Trang: 222-229
Tạp chí: IEIE Transactions on Smart Processing and Computing
Số tạp chí Vol 11, No 7(2016) Trang: 4602-4608
Tạp chí: ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences
Số tạp chí Volume 3, Issue 8(2016) Trang:
Tạp chí: EAI Endorsed Transactions on Context-aware Systems and Applications
Số tạp chí Vol IV, Issue 1(2016) Trang: 64-69
Tạp chí: EUROPEAN ACADEMIC RESEARCH - ISSN 2286-4822
Số tạp chí Volume 5, Issue 6(2016) Trang: 20-23
Tạp chí: The International Journal Of Engineering And Science (IJES)
Số tạp chí Vol. 5(2) April 2016(2016) Trang: 14-18
Tạp chí: Asian Journal of Management Sciences & Education
Số tạp chí 7(2016) Trang: 1-10
Tạp chí: EAI Endorsed Transactions on Context-aware Systems and Applications
Số tạp chí Volume 5, Issue 9(2016) Trang: 60-63
Tạp chí: The International Journal Of Engineering And Science (IJES)
Số tạp chí Volume 5, Issue(2016) Trang: 40-44
Tạp chí: The International Journal Of Engineering And Science (IJES) |


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...