Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí quốc tế 2016
Số tạp chí 23(2016) Trang: 1980-1987
Tạp chí: International Food Research Journal
Liên kết:

By this study, nutritional compositions, phenolic and γ-aminobutyric acid (GABA) contents, and enzyme activities after germination of oats (Avena sativa L.) were evaluated. Protein content significantly increased whilst ash, fat contents and total starch negligibly changed. The total phenolics increased by 0.5 mg ferulic acid equivalents g-1
dry weight in the methanolic extract. In the water extract, it was promoted 0.03 mg ferulic acid equivalents g-1. The GABA content increased > 30% after 5 days of germination. Catechin, eligallocatechin and luteonin were found in only ungerminated seeds, whereas gallic acid, epicatechin, epigallocatechin gallate, ferulic acid were detected only in germinated seeds. Ellagic acid was observed in both ungerminated and germinated oats. The increase of > 30% inhibitory activity of α-amylase and reduction of > 25% of α-glucosidase inhibition proposed that germinated oats is a promising source for safe dietary supplements, despite further elaboration is needed.

Các bài báo khác
Số tạp chí 126(2016) Trang: 983-996
Tạp chí: Stochastic Processes and their Applications
Số tạp chí 51(2016) Trang: 203-211
Tạp chí: International Journal of Food Science and Technology
Số tạp chí 03-2016(2016) Trang: 01-22
Tạp chí: Aquaculture Economics and Management
Số tạp chí 5(2016) Trang: 222-229
Tạp chí: IEIE Transactions on Smart Processing and Computing
Số tạp chí Vol 11, No 7(2016) Trang: 4602-4608
Tạp chí: ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences
Số tạp chí Volume 3, Issue 8(2016) Trang:
Tạp chí: EAI Endorsed Transactions on Context-aware Systems and Applications
Số tạp chí Vol IV, Issue 1(2016) Trang: 64-69
Tạp chí: EUROPEAN ACADEMIC RESEARCH - ISSN 2286-4822
Số tạp chí Volume 5, Issue 6(2016) Trang: 20-23
Tạp chí: The International Journal Of Engineering And Science (IJES)
Số tạp chí Vol. 5(2) April 2016(2016) Trang: 14-18
Tạp chí: Asian Journal of Management Sciences & Education
Số tạp chí 7(2016) Trang: 1-10
Tạp chí: EAI Endorsed Transactions on Context-aware Systems and Applications
Số tạp chí Volume 5, Issue 9(2016) Trang: 60-63
Tạp chí: The International Journal Of Engineering And Science (IJES)
Số tạp chí Volume 5, Issue(2016) Trang: 40-44
Tạp chí: The International Journal Of Engineering And Science (IJES) |


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...