Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí quốc tế 2017
Số tạp chí 6(2017) Trang: 52-59
Tạp chí: The international Journal of Engineering and Science
Liên kết:

This paper investigates the macroeconomic determinants of share price in the stock market of Vietnam. The investigation was conducted by using a VECM econometric methodology and revealed thatVietnam’s stock market prices are chiefly determined by economic activities: market price index, inflation, money supply and exchange rate. An increase in market price index and money supply makes share price, while the increase of inflation (CPI) and exchange rate reduces share price. The study’s result showed that Vietnam’s stock market can be replaced by investors of foreign currency (USD), while the exchange rate tends to rise.

Các bài báo khác
Số tạp chí CPE 2017(2017) Trang: 1-16
Tạp chí: Concurrency and Computation: Practice and Experience
Số tạp chí 31(2017) Trang: 67-93
Tạp chí: The LNCS Journal Transactions on Large-Scale Data- and Knowledge-Centered Systems
Số tạp chí 3(2017) Trang: 23-32
Tạp chí: European Journal of Education Studies
Số tạp chí Vol. 6(s1)(2017) Trang: 191-201
Tạp chí: Review of Integrative Business and Economics Research
Số tạp chí Vol. 6(4)(2017) Trang: 341-352
Tạp chí: Review of Integrative Business and Economics Research
Số tạp chí Volume 4, Issue 2(2017) Trang: 19-27
Tạp chí: International Journal of Engineering Technology and Management (IJETM)
Số tạp chí 2(2017) Trang: 107-122
Tạp chí: Journal of Economics and Development
Số tạp chí 1(2017) Trang: 23-38
Tác giả: Võ Văn Dứt
Tạp chí: Southeast Asia Review of Economics and Business
Số tạp chí 1(2017) Trang: 31-47
Tạp chí: International Journal of Economics and Management
Số tạp chí 3(2017) Trang: 49-58
Tạp chí: International Journal of Latest Research in Engineering and Technology
Số tạp chí 4(2017) Trang: 33-48
Tạp chí: International Journal of Innovative Science Engineering and Technology
Số tạp chí 2(2017) Trang: 1162-1168
Tác giả: Vương Quốc Duy
Tạp chí: International Journal of Environment Agriculture and Biotechnology
Số tạp chí 3(2017) Trang: 155-160
Tạp chí: The journal of advanced Engineering, Management and Science
Số tạp chí 4(2017) Trang: 102-108
Tạp chí: International Journal of Advanced Engineering Research and Science
Số tạp chí 4(2017) Trang: 275-283
Tác giả: Vương Quốc Duy
Tạp chí: International Journal of Innovative Science Engineering and Technology
Số tạp chí 13(2017) Trang: 1685{1699
Tạp chí: JOURNAL OF INDUSTRIAL AND MANAGEMENT OPTIMIZATION
Số tạp chí 18(2017) Trang: 1707-1716
Tạp chí: Journal of Nonlinear and Convex Analysis


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...