Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí quốc tế 2017
Số tạp chí 2(6)(2017) Trang: 69 - 76
Tạp chí: International Journal of Advanced Scientific Research and Management
Liên kết:

This study investigates the effects of bio-slurry taken from differently combined digesters and different feeding ratios on the growth of Tilapia fish (Oreochromis niloticus) in hapa conditions. It consists of seven treatments of different feeding formula, namely (i) 100% commercial food (CF); (ii) 100% bio-slurry (BS) from a digester fed by pig dung (PD); (iii) 50%CF+50%BS from a digester fed by 100%PD; (iv) 100%BS from a digester fed by 90%PM+10% spent mushroom compost (SMC); (v) 50%CF+50%BS from a digester fed by 90%PM + 10%SMC; (vi) 100%BS from digester fed by 90%PM +10% water hyacinth (WH); (vii) 50%CF + 50%BS from a digester fed by 90%PM + 10%WH. The experiments were set up in hapa sizing 1 m × 1 m × 1 m installed in fishponds with triplicate for each treatment. The fish size of 5 - 7 g each was stocked at a density of 10 individual per hapa. The fish weight and length were measured every ten days in 50 continuous days. The results show that when feeding 50%BS+50%CF to the hapa, the fish biomass from the treatments PM, PM+SMC, and PM+WH got 43.8, 51.5 and 51.9 kg/ha*day-1, respectively. The growth rates of fish were not significantly different (pfeed.

Các bài báo khác
Số tạp chí 272(2017) Trang:
Tạp chí: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Số tạp chí 3(2017) Trang: 412-420
Tạp chí: Imperial Journal of Interdisciplinary Research
Số tạp chí 4(2)(2017) Trang: 1-26
Tạp chí: Journal of English Education and Linguistics Studies
Số tạp chí 28(2017) Trang: 117-123
Tạp chí: The Diplomat
Số tạp chí 28(2017) Trang: 31-38
Tạp chí: The Diplomat
Số tạp chí 3 (1)(2017) Trang: 39-59
Tạp chí: European Journal of English Language Teaching
Số tạp chí 02(2017) Trang: 40-44
Tạp chí: International Policy Digest
Số tạp chí 6(2017) Trang: 541-544
Tạp chí: GLOBAL JOURNAL FOR RESEARCH ANALYSIS
Số tạp chí 3(2017) Trang: 1-14
Tác giả: Vương Quốc Duy
Tạp chí: International Journal For Research In Business, Management And Accounting
Số tạp chí 1(2017) Trang: 172-174
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC TẾ THẺ DỤC THỂ THAO TRONG THÒI KỲ PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Số tạp chí 2(6)(2017) Trang: 59 - 65
Tạp chí: International Journal of Advanced Scientific Research and Management
Số tạp chí 2(6)(2017) Trang: 46 - 51
Tạp chí: International Journal of Advanced Scientific Research and Management
Số tạp chí 3(2017) Trang: 183-202
Tạp chí: International Journal of China Studies
Số tạp chí 27(2017) Trang: 70-77
Tạp chí: The Diplomat
Số tạp chí 5 (1)(2017) Trang: 34-48
Tạp chí: Studies in English Language Teaching
Số tạp chí 2(2017) Trang: 231-237
Tác giả: Vương Quốc Duy
Tạp chí: INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF ADVANCED ENGINEERING AND SCIENCE


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...