Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Book chapter 2020
Số tạp chí Võ Thành Danh(2020) Trang: 160-181
Tạp chí: Chuỗi giá trị nấm rơm ở Đồng bằng sông Cửu Long
Liên kết:

Nghiên cứu thực hiện khảo sát tại các vùng sản xuất và tiêu thụ nấm rơm lớn ở ĐBSCL là Cần Thơ, Đồng Tháp và chợ bán buôn Bình Điền, Thủ Đức ở Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu cho thấy các tác nhân tiêu thụ của các kênh tiêu thụ nấm rơm tươi gồm người thu gom, người vận chuyển, người buôn sỉ tại chợ đầu mối và người bán lẻ. Tác nhân tiêu thụ cho kênh tiêu thụ nấm rơm chế biến gồm người thu gom, cơ sở chế và công ty xuất khẩu nấm rơm. Nhóm tác nhân đầu vào gồm người cung cấp rơm, meo và lao động và đất trồng nấm. Các tác nhân hỗ trợ cho chuỗi giá trị nấm rơm gồm chính quyền địa phương, cán bộ khuyến nông của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh và các trường đại học. Đối với chuỗi giá trị nấm rơm tươi, hơn một phần ba giá trị gia tăng do người trồng nấm tạo ra, phần còn lại đến từ việc vận chuyển nấm rơm của người thu gom và người bán buôn địa phương. Các công ty SXKD nấm đóng góp và chiếm tỷ trọng giá trị gia tăng cao nhất trong chuỗi giá trị nấm rơm chế biến. Cấu trúc thị trường nấm rơm ở ĐBSCL là thị trường cạnh tranh không hoàn hảo. Yếu tố độc quyền nhóm cũng thể hiện thông qua vai trò dẫn dắt thị trường của những công ty SXKD nấm trong khu vực và các chợ đầu mối (như chợ Bình Điền ở TP. Hồ Chí Minh). Khảo sát cho thấy có tám yếu tố định chế liên quan đến chuỗi giá trị nấm rơm bao gồm: tác nhân thị trường, dịch vụ tư, định chế phi chính thức, dịch vụ công, khu vực tư, chính sách công, quy định và luật lệ, tổ chức và quản trị. Kết quả phân tích cho thấy có ba trở ngại chính trong chuỗi giá trị nấm rơm là: (i) lợi nhuận thấp và rủi ro cao, (ii) thiếu liên kết giữa các tác nhân trong chuỗi, và (iii) hạn chế khả năng nâng nâng lực của các tác nhân tham gia chuỗi.

 
Các bài báo khác
Số tạp chí Võ Thành Danh(2020) Trang: 209-226
Tạp chí: Chuỗi giá trị nấm rơm ở Đồng bằng sông Cửu Long
Số tạp chí Võ Thành Danh(2020) Trang: 182-208
Tạp chí: Chuỗi giá trị nấm rơm ở Đồng bằng sông Cửu Long
Số tạp chí Võ Thành Danh(2020) Trang: 2-22
Tạp chí: Chuỗi giá trị nấm rơm ở Đồng bằng sông Cửu Long
Số tạp chí Võ Thành Danh(2020) Trang: 227-230
Tạp chí: Chuỗi giá trị nấm rơm ở Đồng bằng sông Cửu Long
Số tạp chí Võ Thành Danh(2020) Trang: 114-159
Tạp chí: Chuỗi giá trị nấm rơm ở Đồng bằng sông Cửu Long
Số tạp chí Trong: Phan Trung Hiền(2020) Trang: 78-91
Tạp chí: Pháp luật về quyền tiếp cận thông tin ở Việt Nam
Số tạp chí PGS.TS.GVCC.Phan Trung Hiền(2020) Trang: 262-286
Tạp chí: Pháp luật về quyền tiếp cận thông tin ở Việt Nam
Số tạp chí Phan Trung Hiền(2020) Trang: 11-30
Tạp chí: Đối tượng và phạm vi của quyền tiếp cận thông tin theo quy định của pháp luật Việt Nam: Hạn chế và đề xuất" Trong Phan Trung Hiền (chủ biên), Pháp luật về quyền tiếp cận thông tin ở Việt Nam, NXB. CTQG, 2020.
Số tạp chí Trong: Lê Vĩnh Thúc và Nguyễn Quốc Khương(2020) Trang: 1-10
Tạp chí: CÂY MÈ KỸ THUẬT CANH TÁC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Số tạp chí Trong: Lê Vĩnh Thúc và Nguyễn Quốc Khương(2020) Trang:
Tạp chí: CÂY MÈ KỸ THUẬT CANH TÁC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Số tạp chí Trong: Lê Vĩnh Thúc và Nguyễn Quốc Khương(2020) Trang:
Tạp chí: CÂY MÈ KỸ THUẬT CANH TÁC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Số tạp chí Trong: Lê Vĩnh Thúc và Nguyễn Quốc Khương(2020) Trang:
Tạp chí: CÂY MÈ KỸ THUẬT CANH TÁC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Số tạp chí Trong: Lê Vĩnh Thúc và Nguyễn Quốc Khương(2020) Trang:
Tạp chí: CÂY MÈ KỸ THUẬT CANH TÁC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Số tạp chí Trong: Lê Vĩnh Thúc và Nguyễn Quốc Khương(2020) Trang:
Tạp chí: CÂY MÈ KỸ THUẬT CANH TÁC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Số tạp chí In Yo-Ping Huang · Wen-June Wang · Hoang An Quoc · Le Hieu Giang · Nguyen-Le Hung(2020) Trang: 130-143
Tạp chí: Advances in Intelligent Systems and Computing
Số tạp chí Tai M. Chung(2020) Trang: 151-165
Tạp chí: Communications in Computer and Information Science
Số tạp chí Tran Khanh Dang, Josef Küng, Makoto Takizawa, Tai M. Chung(2020) Trang: 215-229
Tạp chí: Communications in Computer and Information Science
Số tạp chí Nguyễn Hoàng Sơn(2020) Trang: 157-169
Tạp chí: Phát triển mô hình Trung tâm Tri thức số cho các thư viện Việt Nam
Số tạp chí S. Chellappan et al. (Eds.)(2020) Trang: 1-13
Tạp chí: Computational Data and Social Networks (LNCS 12575)
Số tạp chí Yang XS., Sherratt S., Dey N., Joshi A(2020) Trang: 47-58
Tạp chí: Fourth International Congress on Information and Communication Technology
Số tạp chí de Graaf-van Dinther(2020) Trang: 109-127
Tạp chí: Climate Resilient Urban Areas
Số tạp chí Đỗ Thị Thanh Hương(2020) Trang: 43-70
Tạp chí: Sinh Lý Cá Nguyên lý và ứng dụng
Số tạp chí Đỗ Thị Thanh Hương(2020) Trang: 71-120
Tạp chí: Sinh Lý Cá Nguyên lý và ứng dụng
Số tạp chí Đỗ Thị Thanh Hương(2020) Trang: 149-183
Tạp chí: Sinh Lý Cá Nguyên lý và ứng dụng
Số tạp chí Đỗ Thị Thanh Hương(2020) Trang: 1-42
Tạp chí: Sinh Lý Cá Nguyên lý và ứng dụng


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...