Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị quốc tế 2014
Số tạp chí (2014) Trang: 796
Tạp chí: 4th International Rice Congress, 27 October - 1 November 2014, Bangkok, Thailand
Liên kết:

The experiment was carried out by using the two- factorial completely randomized design with four replications per treatment; factor 1 (A) : compost producted by rice straw ((0; 80N-60P2O-30K2O kg/ha, 5 tons/ha+70N-60P2O5-30K2O kg/ha, 10 tons/ha + 60N-60P2O5-30 K2O kg/ha, 20 tons/ha + 50N-60P2O5-30K2O kg/ha, 40 tons/ha+40N-60P2O5-30K2O kg/ha) and factor 2 (B): rice varieties (IR50404, MTL560). The results indicated that the 5 tons of compost/ha +70N-60P2O5-30K2O kg/ha increased the plant height, number of tillers, rate of firm rice grain, number of panicle and rice yields.

Các bài báo khác
Số tạp chí (2014) Trang: 3077-3078
Tác giả: Lâm Nhựt Khang
Tạp chí: AAAI, Québec City, Québec, Canada, July 27–31, 2014
Số tạp chí (2014) Trang: 106-111
Tạp chí: ACL, Baltimore, Maryland, USA, June 22-27, 2014
Số tạp chí (2014) Trang: 54-62
Tạp chí: ACL- ComputEL, Baltimore, Maryland, USA, June 22-27, 2014
Số tạp chí (2014) Trang: 1219-1234
Tạp chí: International Conference on Kansei Engineering and Emotion Research
Số tạp chí Proceedings(2014) Trang: 155-161
Tạp chí: The Fifth Symposium on Information and Communication Technology
Số tạp chí (2014) Trang: 294-299
Tạp chí: 9th International Symposium on Lowland Technology
Số tạp chí (2014) Trang: 333-337
Tạp chí: 9th International Symposium on Lowland Technology
Số tạp chí (2014) Trang: 37-41
Tạp chí: International Symposium on Lowland Technology 2014
Số tạp chí (2014) Trang: 71-78
Tạp chí: 9th International Symposium on Lowland Technology
Số tạp chí 1(2014) Trang:
Tạp chí: IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Europe
Số tạp chí (2014) Trang: 555-560
Tạp chí: The 23rd IEEE International Symposium on Robot and Human Interactive Communication, Edinburgh, UK, 25-29 Aug. 2014
Số tạp chí (2014) Trang: 516-521
Tạp chí: The 2014 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics, Bali, Indonesia, 5-10 December 2014
Số tạp chí (2014) Trang: 624-625
Tạp chí: The National Congress of Agriculture, Rural Engineering Society 2014
Số tạp chí (2014) Trang: 142-147
Tạp chí: SEICO 14-35th International Technical Conference & Forum, Paris-France, March 10th-11th 2014
Số tạp chí (2014) Trang: 97-100
Tạp chí: Innovations in Energy, Power and Electrical Machines (IEPEM-2014), Istanbul - Turkey, August 22-23, 2014
Số tạp chí (2014) Trang: 726
Tạp chí: 4th International Rice Congress, 27 October - 1 November 2014, Bangkok, Thailand
Số tạp chí (2014) Trang: 795
Tạp chí: 4th International Rice Congress, 27 October - 1 November 2014, Bangkok, Thailand
Số tạp chí (2014) Trang: 530
Tạp chí: 4th International Rice Congress, 27 October - 1 November 2014, Bangkok, Thailand
Số tạp chí (2014) Trang: 181-198
Tạp chí: 4th International Fisheries Symposium, 30th-31st October 20141, surabaya, Indonesia, Malaysia
Số tạp chí (2014) Trang: 101
Tạp chí: the 10th Annual CamTESOL Conference Feb 2014 in Cambodia
Số tạp chí Monograph no. 3(2014) Trang:
Tạp chí: Developing Educational Professionals in Southeast Asia DEPISA Monograph no. 3
Số tạp chí (2014) Trang: 65-65 (poster)
Tạp chí: The 3rd Asia Pacific Symposium on Postharvest Research, education and Extension (8-11 December 2014, Hp Chi Minh city, Vietnam)
Số tạp chí (2014) Trang: 2406 - 2412
Tạp chí: IPEC 2014 (ECCE-Asia), Hiroshima, Japan, May 18-21, 2014
Số tạp chí (2014) Trang: 71-72
Tạp chí: KIPE Summer 2014, Korea, July 2014


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...