Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị quốc tế 2019
Số tạp chí 01(2019) Trang: 215-223
Tác giả: Châu Hoàng Cầu
Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO THỂ DỤC THỂ THAO
Liên kết:

According to the study, the contents have been selected and a schedule of teaching badminton with a duration of 375 periods for students who are specialized in badminton and major in physical education has been planned to improve the quality of training at Can Tho University 


Các bài báo khác
Số tạp chí (2019) Trang: 56-59
Tạp chí: International Conference on Engineering and Technology - ICET-19, Singapore, 9-10th April 2019
Số tạp chí (2019) Trang: 131-136
Tạp chí: The 7th International Conference on Frontiers in Intelligent Computing: Theory and Applications (FICTA 2018), Da Nang, Vietnam, Nov. 29-30, 2018
Số tạp chí 4 ARPA(2019) Trang: 76-81
Tạp chí: Proceeding of INTERNATIONAL CONFERENCE ON RABBIT PRODUCTION IN TROPICAL CLIMATE
Số tạp chí (2019) Trang: 56-66
Tạp chí: Developing Sustainable and Resilient Rural Communities in the Midst of Climate Change : A Challenge to Disaster Preparedness and Mitigation Strategies, Quezon City, Metro Manila Philippines,
Số tạp chí 11/2019(2019) Trang: 407-418
Tạp chí: Kỉ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế
Số tạp chí (2019) Trang:
Tạp chí: 2019 International Conference on System Science and Engineering (ICSSE)
Số tạp chí (2019) Trang:
Tạp chí: 2019 International Conference on System Science and Engineering (ICSSE)
Số tạp chí (2019) Trang:
Tạp chí: 2019 International Conference on System Science and Engineering (ICSSE)
Số tạp chí (2019) Trang: 219-231
Tác giả: Dương Văn Học
Tạp chí: The 1st International Conference on Law, International Business and Economic Development, Da Nang - Vietnam, 22-11-2019
Số tạp chí (2019) Trang: 154-159
Tạp chí: The 3rd International Conference on Machine Learning and Soft Computing (ACM ICMLSC 2019)
Số tạp chí Springer(2019) Trang: 1154-1166
Tạp chí: Proceeding of the 1st International Conference on Economics, Development and Sustainability (EDESUS Proceeding 2019)
Số tạp chí (2019) Trang: 192-212
Tạp chí: International Conference on Business and Finance 2019, University of Economics, Ho Chi Minh City, 23rd August 2019
Số tạp chí (2019) Trang: 210-214
Tạp chí: 3rd International Conference on Machine Learning and Soft Computing (ICMLSC 2019)
Số tạp chí (2019) Trang: 92-97
Tạp chí: 2nd International Conference on Electronics, Communications and Control Engineering (ICECC 2019)
Số tạp chí (2019) Trang: 124
Tạp chí: The 2nd international Conference on Tropical Animal Science and Production 2019; Suranaree University of Technology - Thailand; 9-12/7/2019
Số tạp chí (2019) Trang: 98-107
Tạp chí: KSE2019 - The 11th IEEE international conference on knowledge and systems engineering
Số tạp chí (2019) Trang: 130-132
Tạp chí: The15th International Conference on Multimedia Information Technology and Applications (MITA2019)
Số tạp chí (2019) Trang: 14-17
Tạp chí: The15th International Conference on Multimedia Information Technology and Applications (MITA2019)
Số tạp chí (2019) Trang: 101-106
Tạp chí: The 2019 4th International Conference on Intelligent Information Technology (ICIIT 2019)
Số tạp chí (2019) Trang: 1-5
Tạp chí: 2019 IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies (RIVF)
Số tạp chí (2019) Trang: 1036-1046
Tạp chí: International Conference on Industrial Engineering and Operations Management
Số tạp chí (2019) Trang: 349-354
Tạp chí: International Conference on System Science and Engineering (ICSSE)


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...