Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị trong nước 2011
Số tạp chí (2011) Trang:
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Proceedings of the 4th Greenhouse Gases and Animal Agriculture Conference
Số tạp chí (2011) Trang:
Tạp chí: The 3rd Young Scientist Seminar In the Asian Core Program (2008-2012) In the JENESYS Program (2009-2010)
Số tạp chí (2011) Trang:
Tạp chí: The first academic conference on natural science for Master Ph.D Students From Cambonia - Laos - Vietnam 23-27 March 2010. Vientiane, Lao PDR
Số tạp chí (2011) Trang:
Tạp chí: International Conference for a sustainable greater mekong subregion
Số tạp chí (2011) Trang:
Tác giả: Lê Anh Tuấn
Tạp chí: Meeting Climate Change Challenges in Transboundary Basins: Role of Sciences
Số tạp chí (2011) Trang:
Tác giả: DUYEN THI MAI PHAM
Tạp chí: International  Conference "Innovations in Language Teaching and Learning"
Số tạp chí (2011) Trang:
Tạp chí: International Conference Live stock production, climate change and resource depletion - MEKARN
Số tạp chí (2011) Trang:
Tác giả: Phạm Tấn Nhã
Tạp chí: International Conference Live stock production, climate change and resource depletion - MEKARN
Số tạp chí (2011) Trang:
Tạp chí: InternationalConference 2010 IEEE-RIVF
Số tạp chí (2011) Trang:
Tạp chí: Proceedings of Food Innovation Asia Conference 2010: Indigenous Food Research and Development to Global Market, June 17-18
Số tạp chí (2011) Trang:
Tạp chí: Proceedings of Food Innovation Asia Conference 2010: Indigenous Food Research and Development to Global Market, June 17-18
Số tạp chí (2011) Trang:
Tạp chí: Proceedings of Food Innovation Asia Conference 2010: Indigenous Food Research and Development to Global Market, June 17-18
Số tạp chí (2011) Trang:
Tạp chí: Proceedings of Food Innovation Asia Conference 2010: Indigenous Food Research and Development to Global Market, June 17-18
Số tạp chí (2011) Trang:
Tạp chí: Proceedings of Food Innovation Asia Conference 2010: Indigenous Food Research and Development to Global Market, June 17-18
Số tạp chí (2011) Trang:
Tạp chí: Proceedings of Food Innovation Asia Conference 2010: Indigenous Food Research and Development to Global Market, June 17-18
Số tạp chí (2011) Trang:
Tạp chí: The 4th IFAC Symposium on System, Structure and Control, Sept. 15-17, Ancona, Italy


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...