Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị trong nước 2014
Số tạp chí (2014) Trang: 677-687
Tạp chí: Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc, tổ chức tại Trường Đại học Cần Thơ ngày 28-29/11/2014
Liên kết:

TóM TắT

Kết quả nghiên cứu đã chọn lọc ra tám kiểu sử dụng đất có triển vọng ở huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ gồm: Lúa 3 vụ (LUT 1), Lúa 2 vụ (LUT 2), Lúa 2 vụ và Cá (LUT 3),  Lúa 2 vụ và Màu (LUT 4), Chuyên Màu (LUT 5), Nuôi Trồng Thủy Sản (LUT 6), Cây Ăn Trái (LUT 7), 2 vụ Lu?a ? Ma?u ? Ca? (Lúa; Màu luân canh; Lúa, Cá xen canh) (LUT 8). Đánh giá thích nghi đất đai đã phân ra 3 vùng thích nghi cho 8 kiểu sử dụng đất đai. ứng dụng mô hình bài toán quy hoạch tuyến tính đa mục tiêu mờ (Fuzzy multi-objectives linear programming- FMOLP) được thiết lập với mỗi biến quyết định là diện tích của từng kiểu sử dụng đất đai được giải bằng phương pháp tương tác thõa hiệp mờ và sử dụng Module Solver trong Microsoft Excel giải bài toán đã xác định phương án bố trí sử dụng đất cụ thể, hợp lý đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững cho 3 vùng thích nghi trên cơ sở tối ưu hóa đồng thời 5 mục tiêu hiệu quả lợi nhuận, hiệu quả yêu cầu lao động, hiệu quả động vốn, mức thích hợp đất đai và hiệu quả môi trường với các trọng số lần lượt là w1 = 0,3, w2 = 0,1, w3 = 0,1, w4 = 0,4, w5 = 0,1 theo 2 điều kiện ràng buộc chính về giới hạn diện tích thích nghi và giới hạn yêu cầu lao động. Phương án quy hoạch cho 3 vùng như sau: Vùng I bố trí LUT 5 (Chuyên màu) với diện tích 9.742,29 ha. Vùng II bố trí LUT 6 (Nuôi trồng thủy sản) với diện tích 16.662,67 ha. Vùng III bố trí LUT 4 (Lúa 2 vụ - Màu) với diện tích 2.461,34 ha.

ABSTRACT

Results of study showed that eight promising land use types were selected for physical land evaluation of Co Do district such as triple rice (LUT 1); double rice  (LUT 2); double rice + fish (LUT 3); double rice + upland crops (LUT 4); upland crops (LUT 5); Aquaculture (LUT 6); fruit trees (LUT 7); double rice + upland + fish (LUT 8). Land suitability for eight land use types was divided three land suitability zones. Application Fuzzy multi-objectives linear programming- FMOLP is formulated on the basic of each decision variable which is Land Use Type (LUT). It is solved by fuzzy interactive satisfying method and Solver module in Microsoft Excel. It determined the certain and proper land use allocation. It responds for sustainable development of three suitability zones due to the basis of major constraints on limited suitability area and labor requirements which optimize five objectives in profit efficiency, required labor efficiency, benefit per cost ratio, suitable land and environmental efficiency, with the weights such as w1 = 0,3, w2 = 0,1, w3 = 0,1, w4 = 0,4, w5 = 0,1. Result of optimization in sustainable land use planning identified three areas such as area I (LUT5- upland crops), area II (LUT6- Aquaculture), area III (LUT4-double rice + upland crops), with 9,742.29 ha, 16,662.67 ha and 2,461.34 ha respectively.

Các bài báo khác
Số tạp chí 1(2014) Trang: 1-7
Tác giả: Phạm Văn Búa
Tạp chí: CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH PHỤC VỤ TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP
Số tạp chí (2014) Trang: 59-75
Tạp chí: Tái cơ cấu nông nghiệp trong tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế gắc với đổi mới mô hình tăng trưởng tại Hà Nội 2014
Số tạp chí (2014) Trang:
Tạp chí: Phát triển bền vững nông nghiệp - nông thôn - nông dân, tại Đồng Tháp 2014
Số tạp chí (2014) Trang: 175-180
Tạp chí: Hội thảo quốc gia lần thứ XVII: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông-Đắk Lắk,30-31/10/2014
Số tạp chí (2014) Trang: 220-224
Tạp chí: Hội thảo quốc gia lần thứ XVII: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông-Đắk Lắk,30-31/10/2014
Số tạp chí Proceedings(2014) Trang: 79-84
Tạp chí: IEICE-Technical Report
Số tạp chí (2014) Trang: 182-187
Tạp chí: Hội nghị vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần 8-Thái Nguyên-11/2013
Số tạp chí (2014) Trang: 290-293
Tác giả: Tạ Đức Tú
Tạp chí: Phát triển bền vững Đồng bằng Sông Cửu Long- một số vấn đề lý luận và thực tiễn, tài trường ĐH KHXH và Nhân văn- ĐH Quốc gia TPHCM, tháng 12-2014
Số tạp chí (2014) Trang: 284-295
Tạp chí: Mô phỏng sự phát tán rầy nâu dưới sự tác động của côn trùng thiên địch
Số tạp chí 01(2014) Trang:
Tạp chí: International Forum on Green Technology & Management 2014 - ENVIRONMENTAL PROTECTION TOWARD SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Số tạp chí (2014) Trang: 402-408
Tạp chí: Hội thảo quốc gia lần thứ XVII @ Một số vấn đề chọn lọc của công nghệ thông tin và Truyền thông, Buôn Ma Thuộc, Đắk Lawsk,30-31 tháng 10 năm 2014
Số tạp chí (2014) Trang: 1-9
Tạp chí: Hội nghị Quốc gia lần thứ VII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR)
Số tạp chí (2014) Trang: 302-309
Tạp chí: Hội thảo khoa học Cán bộ trẻ các trường ĐHSP Toàn quốc lần IV (Đại học Hải Phòng 4/2014)
Số tạp chí (2014) Trang: 82 - 87
Tác giả: Trần Công Án
Tạp chí: Hội thào một số vấn để chọn lọc của CNTT & Truyền thông - Buôn Ma Thuộc, Đắk Lắk, 30-31/10/2014
Số tạp chí (2014) Trang: 384-389
Tạp chí: Hội thảo quốc gia lần thứ XVII: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông (@2014)
Số tạp chí (2014) Trang: 149-154
Tạp chí: Hội thảo quốc gia lần thứ XVII: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông (@2014)
Số tạp chí (2014) Trang: 420-432
Tạp chí: Hội thảo Ứng dụng GIS Toàn quốc 2014
Số tạp chí (2014) Trang: 628-633
Tác giả: Lý Thanh Phương
Tạp chí: Hội nghị Cơ điện tử toàn quốc lần thứ 7 (VCM-2014), Đồng Nai, 21-22/11/2014.
Số tạp chí (2014) Trang: 257-265
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Hội thảo giới thiệu các tiến bộ kỹ thuật mới phục vụ đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và chương trình xây dựng nông thôn mới khu vực phía Nam
Số tạp chí 12(2014) Trang: 156-162
Tạp chí: Nâng cao năng lực đào tạo giáo viên daỵ học tích hợp môn khoa học tự nhiên ở trường Đại học Sư Phạm
Số tạp chí (2014) Trang: 15
Tác giả: Phương Thanh Vũ
Tạp chí: Polymer Science and Applications Conference - Ha Noi, 15 th January 2014
Số tạp chí (2014) Trang: Abstract pp 147, Proceedings 76-81 (ISSN: 2306-2150)
Tạp chí: The 2nd AFSSA Conference on Food Safety and Food Security August 15 ? 17, 2014, Dong Nai University of Technology, Bien Hoa city, Viet Nam
Số tạp chí (2014) Trang: Abstract pp 166, Proceedings 114-116 (ISSN: 2306-2150)
Tạp chí: The 2nd AFSSA Conference on Food Safety and Food Security August 15 ? 17, 2014, Dong Nai University of Technology, Bien Hoa city, Viet Nam
Số tạp chí (2014) Trang: 79-87
Tạp chí: Hội nghị GIS toàn quốc 2014, tại Đại học Cần Thơ ngày 28-29 tháng 11 năm 2014
Số tạp chí (2014) Trang: 33-40
Tạp chí: Hội nghị GIS toàn quốc 2014, tại Đại học Cần Thơ ngày 28-29 tháng 11 năm 2014
Số tạp chí (2014) Trang: 187
Tạp chí: Diseases in Asian aquaculture, Ho Chi Minh city, 24-28 November 2014


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...