Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 41 (2015) Trang: 35-42
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 22/08/2015

Ngày chấp nhận: 22/12/2015

Title:

ASEAN economic community - AEC 2015: Opportunities and challenges

Từ khóa:

AEC, ASEAN, Cộng đồng ASEAN, hội nhập kinh tế

Keywords:

AEC, ASEAN, ASEAN Community, economic integration

ABSTRACT

In addition to ASEAN Political-Security Community (APSC) and ASEAN Soico-cultural Community (ASCC), ASEAN Economic Community (AEC) is an integral pillar of the envisaged ASEAN Community 2020. AEC is about to be established in late 2015 in order to make ASEAN a single market and production base, a competitive economic region, equitable economic development, and integration into the global economy. AEC, therefore, is believed to comprehensively and deeply influence socio-economy of its all member countries. In this paper, the author firstly presents the understanding of AEC 2015 and its objectives and targeting benefits. The paper then identifies possible opportunities and advantages resulted from the community’s establishment. It concludes with a critical assessment on in what ways the ASEAN countries may be challenged by negative impacts posed by the AEC – a regionalizing process that has captured the increasing attention from other superior economies, including the US, China, EU, Japan, and elsewhere.

TÓM TẮT

Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) là một khối hợp tác kinh tế khu vực của các quốc gia thành viên ASEAN dự định sẽ được thành lập vào cuối năm 2015. AEC là một trong 3 trụ cột quan trọng của Cộng đồng ASEAN 2020 và có ảnh hưởng sâu sắc, toàn diện đến kinh tế - xã hội của các nước thành viên. Với vị thế địa chính trị nhạy cảm, sự hình thành AEC 2015 cũng gây sự chú ý đặc biệt đến dư luận quốc tế, nhất là các nền kinh tế lớn có can hệ với khu vực ASEAN hàng thế kỷ qua, như Trung Quốc, EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ,... Trong bối cảnh các nước đang tất bật cho sự kiện trọng đại này, một vấn đề cần được đặc ra là AEC 2015 sẽ tác động như thế nào tới tương lai kinh tế ASEAN? Một cộng đồng kinh tế chung cho cả khu vực sẽ mở ra những cơ hội nào và theo đó là những thách thức ra sao cho con đường hội nhập của mỗi nước, nhất là những nước nghèo? Bài báo này trước hết giới thiệu một cách khái quát về lộ trình xây dựng AEC 2015 cùng các thành phần và mục tiêu mà nó hướng đến. Phần tiếp theo sẽ tập trung vào việc chỉ ra những thời cơ và đánh giá những thách thức mà nó mang lại cho từng nước thành viên, trong đó có Việt Nam.

Các bài báo khác
Số 03 (2016) Trang: 126-132
Tải về
Số 04 (2016) Trang: 140-148
Tải về
754 (2022) Trang: 46-49
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
In Nguyen Minh Quang and James Albright (2022) Trang: 1-20
Tạp chí: The Political Economy of Education Reforms in Vietnam
In Nguyen Minh Quang and James Albright (2022) Trang: 40-58
Tạp chí: The Political Economy of Education Reforms in Vietnam
In Nguyen Minh Quang and James Albright (2022) Trang: 59-72
Tạp chí: The Political Economy of Education Reforms in Vietnam
14 (2022) Trang: 101-124
Tạp chí: International Journal of Climate Change Strategies and Management
732 (2020) Trang: 23-25
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
734 (2020) Trang: 25-29
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
731 (2020) Trang: 122-126
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
(2020) Trang: 476-500
Tạp chí: International Conference on Higher Education in Vietnam and Asia
7 (2019) Trang: 78-99
Tạp chí: Journal of Educational and Human Resource Development
(2019) Trang: 602-618
Tạp chí: International Conference on Innovation in Learning and Teacher Education
21 (2019) Trang: 23-28
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam
24 (2019) Trang: 60-68
Tạp chí: Journal of Humanities and Social Science
2019 (2019) Trang: 129-142
Tạp chí: Routledge Research in Education
3 (2019) Trang: 43-45
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
5 (2018) Trang: 27-30
Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam
11 (2018) Trang: 61-65
Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam
(2018) Trang: 203-213
Tạp chí: Hội thảo Đào tạo kỹ năng mềm đáp ứng nguồn nhân lực Cách mạng 4.0, TP.HCM, 10/2018
28 (2017) Trang: 31-38
Tạp chí: The Diplomat
(2017) Trang: 59-73
Tạp chí: The 5th International Conference on Education for Sustainability
02 (2017) Trang: 40-44
Tạp chí: International Policy Digest
27 (2017) Trang: 70-77
Tạp chí: The Diplomat
11 (2017) Trang: 18-20
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
10 (2017) Trang: 57-59
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
in Mikio Oishi (2015) Trang: 61-87
Tạp chí: Contemporary Conflicts in Southeast Asia: Towards a new ASEAN Way of conflict management
(2014) Trang: 302-309
Tạp chí: Hội thảo khoa học Cán bộ trẻ các trường ĐHSP Toàn quốc lần IV (Đại học Hải Phòng 4/2014)
1 (2013) Trang: 389
Tạp chí: HT cán bộ trẻ các trường DHSP toàn quốc
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...