Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2021) Trang: 342-352
Tạp chí: Quản trị rủi ro và phát triển đô thị bền vững
Liên kết:

Đô thị hóa mạnh mẽ ở Việt Nam đang tạo ra áp lực lớn về môi trường và suy thoái tài nguyên. Các thách thức này sẽ trở nên nghiêm trọng hơn do bùng nổ dân số đô thị và sự mở rộng quy mô các thành phố. Hoạt động kinh tế và cư dân đô thị có thể đối mặt với rủi ro kép nếu các thách thức môi trường đô thị cộng hưởng với tác động từ biến đổi khí hậu như nước biển dâng và thời tiết cực đoan. Trong khi đổi mới công nghệ và quy hoạch đô thị tiên tiến có ý nghĩa cốt yếu trong giải quyết các vấn đề môi trường đô thị, xu hướng nổi lên gần đây của các giải pháp khoa học cộng đồng đã cho thấy hiệu quả tích cực ở các đô thị có nguồn lực giới hạn. Bài viết này nhằm cung cấp cơ sở lý thuyết về sự ảnh hưởng của khoa học cộng đồng trong nghiên cứu và quản trị môi trường đô thị. Dựa trên phân tích dữ liệu nghiên cứu quốc tế, bài viết này chỉ ra tầm quan trọng của khoa học cộng đồng trong đổi mới tiếp cận nghiên cứu khoa học, giáo dục và xây dựng niềm tin cộng đồng, và thúc đẩy quyết sách dựa trên khoa học. Các tác động này được thể hiện ở hai trường hợp nghiên cứu ở Mỹ và Bỉ - nơi các dự án khoa học cộng đồng chứng minh tiềm năng giải quyết các vấn đề môi trường và thúc đẩy phát triển đô thị bền vững. Trên cơ sở đó, bài viết phân tích các triển vọng áp dụng tiếp cận khoa học cộng đồng trong quản trị môi trường và thúc đẩy xã hội tri thức ở Việt Nam.

Các bài báo khác
Số 03 (2016) Trang: 126-132
Tải về
Số 04 (2016) Trang: 140-148
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 35-42
Tải về
754 (2022) Trang: 46-49
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
In Nguyen Minh Quang and James Albright (2022) Trang: 1-20
Tạp chí: The Political Economy of Education Reforms in Vietnam
In Nguyen Minh Quang and James Albright (2022) Trang: 40-58
Tạp chí: The Political Economy of Education Reforms in Vietnam
In Nguyen Minh Quang and James Albright (2022) Trang: 59-72
Tạp chí: The Political Economy of Education Reforms in Vietnam
14 (2022) Trang: 101-124
Tạp chí: International Journal of Climate Change Strategies and Management
732 (2020) Trang: 23-25
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
734 (2020) Trang: 25-29
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
731 (2020) Trang: 122-126
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
(2020) Trang: 476-500
Tạp chí: International Conference on Higher Education in Vietnam and Asia
7 (2019) Trang: 78-99
Tạp chí: Journal of Educational and Human Resource Development
(2019) Trang: 602-618
Tạp chí: International Conference on Innovation in Learning and Teacher Education
21 (2019) Trang: 23-28
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam
24 (2019) Trang: 60-68
Tạp chí: Journal of Humanities and Social Science
2019 (2019) Trang: 129-142
Tạp chí: Routledge Research in Education
3 (2019) Trang: 43-45
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
5 (2018) Trang: 27-30
Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam
11 (2018) Trang: 61-65
Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam
(2018) Trang: 203-213
Tạp chí: Hội thảo Đào tạo kỹ năng mềm đáp ứng nguồn nhân lực Cách mạng 4.0, TP.HCM, 10/2018
28 (2017) Trang: 31-38
Tạp chí: The Diplomat
(2017) Trang: 59-73
Tạp chí: The 5th International Conference on Education for Sustainability
02 (2017) Trang: 40-44
Tạp chí: International Policy Digest
27 (2017) Trang: 70-77
Tạp chí: The Diplomat
11 (2017) Trang: 18-20
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
10 (2017) Trang: 57-59
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
in Mikio Oishi (2015) Trang: 61-87
Tạp chí: Contemporary Conflicts in Southeast Asia: Towards a new ASEAN Way of conflict management
(2014) Trang: 302-309
Tạp chí: Hội thảo khoa học Cán bộ trẻ các trường ĐHSP Toàn quốc lần IV (Đại học Hải Phòng 4/2014)
1 (2013) Trang: 389
Tạp chí: HT cán bộ trẻ các trường DHSP toàn quốc
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...