Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
18 (2020) Trang: 1192-1200
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Bùng nổ chính sách và hành động khí hậu ở Việt Nam trong thập niên gần đây đặt ra yêu cầu xem xét mức độ gắn kết chính sách nhằm tránh lãng phí nguồn lực và tối đa hóa hiệu quả chính sách. Bài báo này nhằm làm sáng tỏ mức độ gắn kết trong các chính sách khí hậu ở Thành phố Cần Thơ, thông qua đó khái quát hóa thực trạng gắn kết trong chính sách khí hậu ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long - nơi có cùng mô hình quản trị khí hậu. Dựa trên các quan điểm quốc tế, bài báo xây dựng tiếp cận đánh giá tính gắn kết trong chính sách. Trong phần nội dung chính, bài báo trình bày kết quả đánh giá mức độ gắn kết chính sách ở Cần Thơ dựa trên các mẫu chính sách được chọn. Kết quả phân tích định tính (QDA) cho thấy mức độ gắn kết chính sách theo nhóm hành động khí hậu và gắn kết giữa các lĩnh vực còn ở mức hạn chế. Phân tích chính sách và phỏng vấn chuyên gia cũng chỉ ra một số nguyên nhân nổi bật ảnh hưởng đến thực trạng gắn kết như: sự chồng lấn về mục tiêu và giải pháp hành động; mất cân đối giữa chính sách thích ứng và giảm thiểu; hạn chế chia sẻ thông tin và hợp tác liên ngành; và thiếu trách nhiệm giải trình.

Các bài báo khác
Số 03 (2016) Trang: 126-132
Tải về
Số 04 (2016) Trang: 140-148
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 35-42
Tải về
754 (2022) Trang: 46-49
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
In Nguyen Minh Quang and James Albright (2022) Trang: 1-20
Tạp chí: The Political Economy of Education Reforms in Vietnam
In Nguyen Minh Quang and James Albright (2022) Trang: 40-58
Tạp chí: The Political Economy of Education Reforms in Vietnam
In Nguyen Minh Quang and James Albright (2022) Trang: 59-72
Tạp chí: The Political Economy of Education Reforms in Vietnam
14 (2022) Trang: 101-124
Tạp chí: International Journal of Climate Change Strategies and Management
732 (2020) Trang: 23-25
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
734 (2020) Trang: 25-29
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
731 (2020) Trang: 122-126
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
(2020) Trang: 476-500
Tạp chí: International Conference on Higher Education in Vietnam and Asia
7 (2019) Trang: 78-99
Tạp chí: Journal of Educational and Human Resource Development
(2019) Trang: 602-618
Tạp chí: International Conference on Innovation in Learning and Teacher Education
21 (2019) Trang: 23-28
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam
24 (2019) Trang: 60-68
Tạp chí: Journal of Humanities and Social Science
2019 (2019) Trang: 129-142
Tạp chí: Routledge Research in Education
3 (2019) Trang: 43-45
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
5 (2018) Trang: 27-30
Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam
11 (2018) Trang: 61-65
Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam
(2018) Trang: 203-213
Tạp chí: Hội thảo Đào tạo kỹ năng mềm đáp ứng nguồn nhân lực Cách mạng 4.0, TP.HCM, 10/2018
28 (2017) Trang: 31-38
Tạp chí: The Diplomat
(2017) Trang: 59-73
Tạp chí: The 5th International Conference on Education for Sustainability
02 (2017) Trang: 40-44
Tạp chí: International Policy Digest
27 (2017) Trang: 70-77
Tạp chí: The Diplomat
11 (2017) Trang: 18-20
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
10 (2017) Trang: 57-59
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
in Mikio Oishi (2015) Trang: 61-87
Tạp chí: Contemporary Conflicts in Southeast Asia: Towards a new ASEAN Way of conflict management
(2014) Trang: 302-309
Tạp chí: Hội thảo khoa học Cán bộ trẻ các trường ĐHSP Toàn quốc lần IV (Đại học Hải Phòng 4/2014)
1 (2013) Trang: 389
Tạp chí: HT cán bộ trẻ các trường DHSP toàn quốc
 


Vietnamese | English






 
 
Vui lòng chờ...