Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 22c (2012) Trang: 1-7
Tải về

ABSTRACT

In order to evaluate infected situation and antibiotic resistance of Salmonella spp isolated from duck farms in Cantho city, Vietnam, an investigation was carried out on 389 samples from intestine, faeces, feed and duckpond water collected from 270 duck farms in the city. Results indicated that overall infected rate of Salmonella spp in duck was 27.0% and in environmental materials was 9.2%, of which infected rate of serovar Enteritidis and Typhimurium was 5.95% and 19.05 % respectively. Salmonella isolates in this study were resistant to almost popularly used antibiotics, except marbofloxacine, oxytetracycline, fosfomycine, amikacine and mixture of doxycycline+neomycine.

Keywords: Duck, Salmonella spp, Prevalence rate, Antibiotic resistance

Title: Infected situation and antibiotic resistance of Salmonella spp isolated from large scale duck farms in Cantho

TóM TắT

Để xác định tình hình nhiễm và mức độ kháng thuốc của Salmonella spp. trên vịt nuôi tập trung tại Cần Thơ, Việt Nam, một khảo sát được tiến hành trên 389 mẫu ruột, phân nền chuồng, nước ao nuôi và thức ăn vịt thu thập từ 270 trại chăn nuôi vịt. Kết quả cho thấy tỉ lệ nhiễm Salmonella spp. chung cho vịt ở vùng khảo sát là 27,0% và từ môi trường nuôi vịt là 9,2%, trong đó serovar Enteritidis chiếm tỷ lệ 5,9% và Typhimurium là 19,1%. Các phân lập Salmonella đã kháng với phần lớn các loại kháng sinh đang lưu hành,        ngoại trừ marbofloxacine, oxytetracycline, fosfomycine, amikacine và hỗn hợp doxycycline+neomycine.

Từ khóa: Vịt, Salmonella spp, Tỷ lệ nhiễm, Kháng kháng sinh

Các bài báo khác
Số 22c (2012) Trang: 16-25
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 40-46
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 64-71
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 96-105
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...