Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 22c (2012) Trang: 16-25
Tải về

ABSTRACT

Tulathromycin pharmacokinetics were studied on chickens using the recommended dose of 2.5mg/kg bw. The results showed that the maximum tulathromycin concentration (Cmax) in chicken serum peaked  at  0.810 ± 0.018àg/ml, Tmax = 1 hour; t1/2 = 46.75 ? 47.34 hours; AUC (àg h/ml)=51,07 when injected intramuscularly and at  Cmax  = 0.506 ± 0.023 àg/ml; Tmax = 1hour and a half; t1/2 = 43.86 ? 44.14 hours; AUC (àg h/ml) = 30.68 when administered orally. In both intramuscular and oral administrations Tulathromycine in plasma reducing up to 96 hours was 0,198 ± 0,014 àg/ml and 0,114 ±  0,011 àg/ml,  respectively and was not detectable in plasma after 168 hours by HPLC technique.  During the whole period of study, there were no abnormal signs in chickens receiving tulathromycin at the dose of 2,5mg/kg bw, 5mg/kg bw  and 10mg/kg bw and nonsignificant difference in blood parameters after 48 and 168 hours of administration.  Using orally tulathromycin at 5mg/kg bw twice with 4 days interval reduced infected rate of MG from 100% to 47.78%  after 42 days of treatment.

Keywords: Chicken, tulathromycin, pharmacokinetical and toxicity, CRD, effective treatment

Title: Tulathromycine pharmacokinetics and its clinical efficacy in the treatment of chronic respiratory disease in chickens

TóM TắT

Các chỉ số dược động học của tulathromycin được khảo sát ở gà khi sử dụng liều 2,5mg/kg thể trọng (TT) cho kết quả: Cấp thuốc bằng đường tiêm bắp, thuốc có   Cmax =  0,810 ±  0,018àg/ml; Tmax = 1giờ; t1/2 = 46,75 ? 47,34; AUC (àg h/ml)=51,07giờ. Cấp  thuốc qua đường uống Cmax  = 0,506 ± 0,023 àg/ml; Tmax = 1giờ30 phút; t1/2 = 43,86 ? 44,14 giờ; AUC (àg h/ml) = 30,68. Nồng độ của tulathromycin trong huyết tương gà ở cả 2 đường cấp thuốc tiêm bắp và uống giảm dần đến 96 giờ một cách tương ứng là  0,198 ±  0,014àg/ml và 0,114 ±  0,011àg/ml, và không phát hiện được ở 168 giờ bằng kỹ thuật HPLC. Không có biểu hiện bất thường ở gà thí nghiệm sử dụng tulathromycin  liều 2,5mg/kgTT, 5mg/kgTT và 10mg/kgTT trong suốt thời gian thí nghiệm và không có sự sai khác về các  chỉ tiêu huyết học của gà được xét nghiệm  lúc 48 giờ và 168 giờ sau khi dùng thuốc. Sử dụng tulathromycin liều uống 5mg/kgTT, dùng 2 lần cách nhau 4 ngày làm giảm tỉ lệ nhiễm MG ở đàn gà thí nghiệm  từ 100% xuống còn 47,78% sau 42 ngày điều trị. 

Từ khóa: Gà, tulathromycin, dược động học, độc tính, bệnh hô hấp mạn tính, hiệu quả điều trị

Các bài báo khác
Số 22c (2012) Trang: 1-7
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 40-46
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 64-71
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 96-105
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...