Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 22c (2012) Trang: 64-71
Tải về

ABSTRACT

A study on isolation and antibiotic sensitivity determination of Clostridium botulinum from scavenging ducks and environment in Vinh thanh, Co do and Thoi lai districts was carried out from January 2009 to September 2011. The results showed that Clostridium botulinum was found from 14,77% (52/252) duck gut samples and 27,71% (27/105) of  mud samples from ponds and canals. Rate of isolation of Clostridium botulinum from ducks and mud was highest in Codo (21,05%), followed by that in Thoilai (16,67%) and lowest in Vinhthanh district (12,20%). Clostridium botulinum was isolated from 43, 66% (31/71) of sick ducks and from 7,47% (21/281)of healthy ducks, with statistically significant difference (P<0,001). The results of antibiotic sensitivity testing of 20 Clostridium botulinum isolates showed that all were susceptible to ceftiofur, fosformycin and cephalexin but fully resistant to ampicillin. 

Keywords: Ducks, Clostridium botulinum, Antibiotic sensitivity, Cantho

Title: Isolation and antibiotic sensitivity determination of Clostridium botulinum from ducks and environment in Cantho city

TóM TắT

Nghiên cứu phân lập và xác định tính nhạy cảm đối với kháng sinh của vi khuẩn Clostridium botulinum trên vịt và môi trường chăn thả ở huyện Vĩnh Thạnh, Thới Lai và Cờ Đỏ được thực hiện tư? tha?ng 01/2009 đê?n tha?ng 12/2011. Kết quả đã phân lập Clostridium botulinum 14,77% (52/252) mẫu ruột vịt và 25,71% (27/105) mẫu bùn) từ nơi chăn thả vịt. Tỷ lệ phát hiện Clostridium botulinum từ vịt và bùn cao nhất được ghi nhận ở huyện Cờ Đỏ (21,05%), kế đến là Thới Lai (16,67%) và thấp nhất ở Vĩnh Thạnh (12,20%). Clostridium botulinum phân lập được từ vịt có triệu chứng bệnh cũng như từ vịt khỏe mạnh. Tỷ lệ phát hiện Clostridium botulinum từ vịt bệnh là 43, 66% cao hơn so với từ vịt khỏe (7,47%) có ý nghĩa thống kê (P<0,001). Kết quả khảo sát tính nhạy cảm của 20 phân lập vi khuẩn Clostridium botulinum đối với kháng sinh cho thấy 100%  vi khuẩn nhạy cảm với ceftiofur, fosformycin và cephalexin và tất cả đều đề kháng với ampicillin.

Từ khóa: Vịt, Clostridium botulinum, Nhạy cảm kháng sinh, Cần Thơ

Các bài báo khác
Số 22c (2012) Trang: 1-7
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 16-25
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 40-46
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 96-105
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...