Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 36 (2015) Trang: 47-56
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 24/10/2014

Ngày chấp nhận: 26/02/2015

Title:

Characterisation of morphology and anatomy of the main Cocoa varieties in the Southern Vietnam

Từ khóa:

Cacao, đặc tính trái, hoa đồ, hình thái giải phẫu

Keywords:

Cocoa, pod set, floral description, morphology

ABSTRACT

This study is done to enhance the morphology and anatomy data of twenty cocoa cultivars (Theobroma cacao L.) which widely grow in the Southern Vietnam. Reproductive organs and plant organs were analysed and compared based on the morphological characteristics and anatomical tissue. These cocoa clones analysis refered from established procedures. Two hybrid groups comprised Criollo characteristic and Forastero features. The Forastero hybrid group included TD 5, TD 6, TD 7, TD 9, TD 11, TD 13, CT 5, CT 6, CT 21 with Amelonado pod set and yellow-orange yellow peel. The Criollo hybrid group showed Criollo charactaristics with Cundeamore/Angoleta pod set (CT 7, CT 8, CT 9, TD 1, TD 2, TD 8, TD 12, TD 14,TD 3, TD 6, TD 10) and red-orange red peel (TD 3, TD 6, TD 10). The tissue anatomy and floral description were not different among samples. This work showed significant results for further biomolecular researches and contributed in to breeding programmes, conservation and variety of selection activities.

TÓM TẮT

Với mục tiêu lập cơ sở dữ liệu đầy đủ hơn từ hình thái giải phẫu (cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản) đến cấu trúc gen của 20 dòng Cacao (Theobroma cacao L.) nổi trội được chọn lựa và đang được trồng phổ biến tại miền Nam Việt Nam. Các dòng thí nghiệm trong nghiên cứu này đã được mô tả lại chi tiết hơn, kế thừa và sử dụng các kết quả của các tác giả trước để so sánh, bổ sung. Kết quả phân biệt được 2 nhóm lai: nhóm lai mang tính trạng Forastero và nhóm lai mang đặc tính Criollo. Nhóm mang tính trạng Forastero: TD 5, TD 6, TD 7, TD 9, TD 11, TD 13, CT 5, CT 6, CT 21 với trái dạng Amelonado, vỏ màu vàng hoặc vàng cam khi chín. Nhóm lai mang dạng hình Criollo: CT 7, CT 8, CT 9, TD 1, TD 2, TD 8, TD 12, TD 14 với trái dạng Cundeamor hoặc Agoleta; và trái màu đỏ vàng hoặc đỏ cam khi chín (TD 3, TD 6, TD 10). Cấu tạo giải phẫu hoa, cấu trúc mô lá và thân non tương tự nhau giữa 20 dòng khảo sát. Kết quả này là bước đầu cho nghiên cứu về sinh học phân tử các dòng Cacao Việt Nam, đồng thời có ý nghĩa tích cực cho chương trình lai tạo giống Cacao, bảo tồn và thu thập giống trong tương lai.

Các bài báo khác
Số 39 (2015) Trang: 1-6
Tải về
Số 05 (2006) Trang: 123-130
Tải về
Số 04 (2016) Trang: 81-86
Tải về
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 9-15
Tải về
19 (2021) Trang: 8-12
Tạp chí: nternational Journal of Innovations in Engineering and Technology
(2014) Trang: 65-65 (poster)
Tạp chí: The 3rd Asia Pacific Symposium on Postharvest Research, education and Extension (8-11 December 2014, Hp Chi Minh city, Vietnam)
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...