Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 9-15
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 22/04/2019

Ngày nhận bài sửa: 24/06/2019

Ngày duyệt đăng: 31/10/2019

 

Title:

Comparative evaluation of four extraction methods for DNA Quantification and PCR detection in cocoa-derived products

Từ khóa:

Ca cao, PCR, phương pháp trích ly DNA

Keywords:

Cocoa, cocoa-derived product, DNA extraction, polymerase chain reaction

ABSTRACT

Four methods for extracting DNA in cocoa-derived products (cocoa powder, cocoa butter, cocoa mass, and dark chocolate) are described. These DNA extraction methods included four commercial kits DNeasy Plant kit, DNeasy Plant kit with polyvinyl polypyrrolidone (PVPP), QIAamp DNA Stool kit, Wizard Genomic DNA Purification kit. The DNA yield, purity, and quality for four different cocoa matrices are discussed. The yield and purity were determined through spectrophotometry: DNA concentration, DNA purity and PCR positive amplification. Three different conventional PCR reactions were used to assess the quality of the DNA extracted. The Wizard Genomic DNA Purification kit was found to be the best for DNA quality and PCR detection in cocoa powder and dark chocolate ([DNA] = 44.83 (ng/µL); A260/A280 = 1.4-1.7, PCR positive amplification) and ([DNA] = 29.34 (ng/µL) and A260/A280 = 1.4-1.7, PCR positive result, respectively). The cocoa butter matrix gave the lowest DNA yield, and negative amplification results for three the examined extraction methods DNeasy Plant kit with PVPP, DNeasy Plant kit without PVPP, and QIAamp DNA Stool kit [DNA] <10 (ng/µL, PCR negative products). The QIAamp DNA Stool kit method showed the best result for PCR detection of cocoa mass (A260/A280 = 1.7-2.0, [DNA] = 28.12 (ng/µL), PCR negative amplification).

TÓM TẮT

Bốn phương pháp trích ly DNA nhanh (kit) được dùng trong nghiên cứu đánh giá và so sánh nhằm chọn phương pháp trích ly DNA tối ưu nhất cho từng nguyên liệu có nguồn gốc từ sản phẩm ca cao (bốn nguyên liệu sử dụng trong thí nghiệm: bột ca cao, bơ ca cao, ca cao lỏng và sô cô la). Các phương pháp trích ly bao gồm: DNeasy Plant kit, DNeasy Plant kit with polyvinyl polypyrrolidone (PVPP), QIAamp DNA Stool kit, và Wizard Genomic DNA Purification kit. DNA ly trích được so sánh nồng độ DNA; độ tinh sạch và so sánh chất lượng sản phẩm tạo thành (sản phẩm PCR dương tính); Wizard Genomic DNA Purification kit cho kết quả tốt nhất đối với bột ca cao và sô cô la [DNA] = 44,83 (ng/µL); A260/A280 = 1,4-1,7, PCR dương tính; và [DNA] = 29,34 (ng/µL) và A260/A280 = 1,4-1,7, PCR dương tính; sản phẩm bơ ca cao không cho kết quả tốt đối với 3 phương pháp ly trích DNeasy Plant kit with PVPP, DNeasy Plant kit without PVPP, và QIAamp DNA Stool kit ([DNA] <10 (ng/µL PCR âm tính); QIAamp DNA Stool kit cho kết quả tối ưu để ly trích DNA từ ca cao lỏng (A260/A280 = 1,7-2.0, ([DNA] = 28,12 (ng/µL), PCR dương tính.

Trích dẫn: Lâm Thị Việt Hà, Trương Trọng Ngôn, Trần Nhân Dũng và Hà Thanh Toàn, 2019. So sánh và đánh giá các phương pháp ly trích DNA trong các sản phẩm có nguồn gốc từ hạt ca cao. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(5B): 9-15.

Các bài báo khác
Số 39 (2015) Trang: 1-6
Tải về
Số 05 (2006) Trang: 123-130
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 47-56
Tải về
Số 04 (2016) Trang: 81-86
Tải về
19 (2021) Trang: 8-12
Tạp chí: nternational Journal of Innovations in Engineering and Technology
(2014) Trang: 65-65 (poster)
Tạp chí: The 3rd Asia Pacific Symposium on Postharvest Research, education and Extension (8-11 December 2014, Hp Chi Minh city, Vietnam)
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...