Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 34 (2014) Trang: 81-91
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 22/06/2014

Ngày chấp nhận: 30/10/2014

Title:

Building a music recommendation based on implicit feedbacks

Từ khóa:

Hệ thống gợi ý, gợi ý bài hát, phản hồi tiềm ẩn, giải thuật BPR-MF

Keywords:

Recommender systems, music recommendation, implicit feedback, BPR-MF

ABSTRACT

Recommender systems is widely used in predicting user?s preferences based on their feedbacks to recommended new items that the users may like. Recommender systems are applied in many different fields such as e-commerce (online shopping), entertainment (movies, music, etc.), and education (recommend learning resources such as books, newspapers, etc.).

In this paper, we propose a solution for building a music recommender system using implicit feedbacks so that the system can recommend suitable songs to the users. We develop a new system and integrate recommendation algorithm to this system. We collect the feedbacks from the real users and evaluate the proposed solution based on their feedbacks. Results show that our solution can be used for many current online music systems.

TóM TắT

Hệ thống gợi ý (recommender systems ? RS) thường được sử dụng để dự đoán sở thích của người dùng dựa vào những phản hồi (feedbacks) của họ nhằm gợi ý các sản phẩm (item) mà người dùng có thể thích. RS hiện đang được ứng dụng ở rất nhiều lĩnh vực khác nhau như: trong thương mại điện tử (bán hàng trực tuyến), trong giải trí (âm nhạc, phim ảnh...), trong giáo dục đào tạo (gợi ý nguồn tài nguyên học tập như: sách, báo,...).

Trong bài viết này, chúng tôi giới thiệu một giải pháp xây dựng Hệ thống gợi ý bài hát dựa vào phản hồi tiềm ẩn (implicit feedback) từ người dùng để gợi ý những bài hát mà họ có thể thích nghe. Chúng tôi lựa chọn phương pháp biểu diễn dữ liệu, cài đặt và tích hợp giải thuật gợi ý vào hệ thống, thu thập phản hồi từ người dùng và đánh giá hiệu quả của hệ thống dựa trên những phản hồi đó. Thực nghiệm cho thấy giải pháp này hoàn toàn có thể tích hợp vào các hệ thống gợi ý âm nhạc hiện có trên thị trường.

Các bài báo khác
Số Công nghệ TT 2015 (2015) Trang: 152-159
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 17-30
Tải về
Ngoc Hoang Thanh Dang, Yu-Dong Zhang, João Manuel R. S. Tavares, Bo-Hao Chen (2022) Trang: 659-670
Tạp chí: Artificial Intelligence in Data and Big Data Processing
Tran Khanh Dang, Josef Küng, and Tai M. Chung (2022) Trang: 419-431
Tạp chí: Future Data and Security Engineering Big Data, Security and Privacy, Smart City and Industry 4.0 Applications
Tran Khanh Dang, Josef Küng, Makoto Takizawa, Tai M. Chung (2020) Trang: 215-229
Tạp chí: Communications in Computer and Information Science
11 (2020) Trang: 686-693
Tạp chí: International Journal of Advanced Computer Science and Applications(IJACSA)
(2020) Trang: 165-169
Tạp chí: The International Conference on Advanced COMPuting and Applications (ACOMP)
(2017) Trang: 433-443
Tạp chí: The 4th International Conference on Future Data and Security Engineering 2017
(2017) Trang: 709-720
Tạp chí: 9th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems
189 (2016) Trang: 45-47
Tạp chí: Tự động hoá ngày nay (Automation Today)
189 (2016) Trang: 48-49
Tạp chí: Tự động hoá ngày nay (Automation Today)
(2016) Trang: 495-501
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ IX “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR’9)
(2016) Trang: 122-127
Tạp chí: Hội thảo quốc gia lần thứ 19 - Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông (@2016)
(2015) Trang: 613-624
Tạp chí: Hội nghị Quốc gia lần thứ VIII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR 2015)
(2015) Trang: 496-505
Tạp chí: Hội nghị Quốc gia lần thứ VIII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR 2015)
(2014) Trang: 384-389
Tạp chí: Hội thảo quốc gia lần thứ XVII: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông (@2014)
(2014) Trang: 149-154
Tạp chí: Hội thảo quốc gia lần thứ XVII: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông (@2014)
(2015) Trang: 61-66
Tạp chí: the 2015 Seventh International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2015)
31 (2015) Trang: 133–147
Tạp chí: Journal of Computer Science and Cybernetics
(2015) Trang: 388-393
Tạp chí: Hội Thảo Quốc Gia 2015 về Điện Tử, Truyền Thông và Công Nghệ Thông Tin (ECIT 2015)
(2015) Trang: 159-164
Tạp chí: Hội Thảo Quốc Gia 2015 về Điện Tử, Truyền Thông và Công Nghệ Thông Tin (ECIT 2015)
(2015) Trang: 114-119
Tạp chí: the 2015 Seventh International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2015)
(2015) Trang: 16-31
Tạp chí: The 2nd International Conference on Future Data and Security Engineering 2015 (FDSE 2015)
(2015) Trang: 51-58
Tạp chí: International Conference on Advanced Computing and Applications (ACOMP 2015)
Số chuyên đề (2013) Trang: 110-118
Tạp chí: Hội thảo Quốc gia lần thứ XVI "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông"
5 (2014) Trang: 192-201
Tạp chí: The fifth International symposium on Information and Communication Technology
1 (2013) Trang: 121
Tạp chí: Classification and Data Mining
1 (2013) Trang: 44
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: FactMod -UMAP 2012
1 (2012) Trang: 470
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc gia lần thứ XV chủ đề : Tính toán khoa học
1 (2011) Trang: 1
Tạp chí: IEEE ICALT 2011
1 (2011) Trang: 1
Tạp chí: IEEE IJCNN 2011
(2008) Trang:
Tạp chí: IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...