Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Công nghệ TT 2013 (2013) Trang: 91-99
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 03/09/2013

Ngày chấp nhận: 21/10/2013

 

Title:

Assessment survey modelling for the online crowd threshold problem applied to the course registration system in Can Tho University and recommending a new system based on the cloud computing with reasonable configuration

Từ khóa:

Mô hình mạng các hàng chờ, Chỉ số sử dụng, Ngưỡng tắc nghẽn, Thời gian lưu trú, Tính toán đám mây, Máy chủ ảo, Số liệu mô phỏng ngẫu nhiên

Keywords:

Queueing Network Models, Utilisation, Congestion Threshold, Residence Time, Cloud Computing, Virtual Server, Random Simulated Data

ABSTRACT

The congestion problem happens when there is a crowd accessing online has become more frequent. There have been several different solutions to solve this problem, such as upgrading equipments which have capable of faster processing, or using cloud computing with simultaneous virtual server number increasing with the number of online instant crowd. Another aspect of the congestion problem is to  forecast itself for having time to prepare response measures, especially for dealing with DDoS attacks by hackers. Based on the queuing network model for a system serving online crowd, we have modeled congestion  threshold survey. The application presents results of the survey and the predicted congestion thresholds of  online course registration system at Can Tho University. These results allow to propose a new online course registration  system based on cloud computing with reasonable configuration.

TóM TắT

Bài toán tắc nghẽn khi có đám đông truy cập trực tuyến ngày càng trở nên thường xuyên. Đã có nhiều giải pháp khác nhau để giải quyết vấn đề này, chẳng hạn như nâng cấp thiết bị có khả năng xử lý nhanh hơn nhiều lần, hoặc sử dụng điện toán đám mây với số lượng máy chủ ảo xử lý đồng thời tăng theo số lượng đám đông trực tuyến. Một khía cạnh khác của bài toán tắc nghẽn đó là dự báo nó để có thời gian chuẩn bị các giải pháp ứng phó, đặc biệt khi đối phó với các đợt tấn công DDoS của tin tặc. Dựa trên mô hình mạng các hàng chờ cho một hệ thống phục vụ đám đông trực tuyến, bài báo đã mô hình hóa Phương pháp khảo sát ngưỡng tắc nghẽn. Phần ứng dụng trình bày kết quả khảo sát và dự báo các ngưỡng tắc nghẽn của hệ thống đăng ký học phần trực tuyến tại Trường Đại học Cần Thơ. Kết quả này cho phép đề xuất một hệ thống mới  đăng ký? học phần dựa trên nền Tính toán đám mây với cấu hình hợp lý.

Các bài báo khác
ISBN 978-604-919-456-6 (2015) Trang: 9-16
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo CNTT toàn quốc 2015, Đại học Cần thơ, 7/11/2015
(2014) Trang: 140-148
Tạp chí: Hội thảo Quốc gia XVI: Một số vấn đề chọn lọc của CNTT&TT, Đà nẵng, 14-15/11/2013
1 (2011) Trang: 67
Tạp chí: Hội nghị tổng kết 5 năm NCKH & Đào tạo CIT
(2011) Trang:
Tạp chí: Tuyển tập Công trình nghiên cứu CNTT&TT năm 2010
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...