Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
12 (2014) Trang: 11-18
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Liên kết:

Đề tài: "Khảo sát đặc điểm hình thái thực vật của cam Sành không hột được phát hiện ở đồng bằng sông Cửu Long" được tiến hành để nhận diện bằng đặc điểm hình thái thực vật các cá thể cam Sành không hột vừa được phát hiện (7 cá thể) so với cam Sành có hột. Bố trí khảo sát theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên, với 2 nghiệm thức: Cam Sành không hột và cam Sành có hột (đối chứng) và 7 lần lặp lại (mỗi lần lặp lại là 1 cây). Mẫu được thu thập hoàn toàn ngẫu nhiên, với 30 lần lặp lại ở mẫu thân cành, lá và hoa; 10 lần lặp lại ở mẫu trái trên mỗi cây. Các đặc điểm thân cành, lá, hoa và trái theo mô tả của IPGRI (1999). Kết quả cho thấy hầu hết các đặc điểm hình thái thực vật về thân cành, lá, hoa và trái của cam Sành không hột giống với cam Sành có hột. Ngoài ra, cam Sành không hột có vài đặc điểm khác với cam Sành có hột như: Vòi nhụy ngắn hơn (4,26 < 5,28 mm), đường kính nướm nhụy nhỏ hơn (1,99 < 2,36 mm), chiều cao bầu noãn lớn hơn (2,09 > 1,95 mm), tỷ số chiều cao/đường kính bầu noãn lớn hơn (0,9 > 0,8), vỏ trái dày hơn (5,97 > 4,33 mm), số túi dầu/cm2 bề mặt trái ít hơn (83,7 < 142), số tiểu noãn ít hơn (22,4 < 36,1). Đặc biệt, có thể dể dàng nhận diện cam Sành không hột do có vết lõm ở đỉnh trái và cam Sành không hột có chiều rộng phiến lá ngắn hơn (40,0 < 42,7 mm), dẫn đến tỷ số chiều dài/chiều rộng phiến lá lớn hơn cam Sành có hột (1,89 > 1,76).

Từ khóa: Cam Sành, đồng bằng sông Cửu Long, hình thái thực vật, không hột, tiểu noãn?

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 100-106
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 108-118
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...