Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 100-106
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 05/08/2016

Ngày chấp nhận: 26/10/2016

 

Title:

The survey of morphology characteristics in seedless Duong mandarin discovered at Tan Thanh village, Lai Vung district, Dong Thap province in 2014

Từ khóa:

Hình thái thực vật, không hạt, quýt Đường

Keywords:

Duong mandarin, plant morphology, seedless

ABSTRACT

This study was conducted to recognize plant morphology of seedless Duong mandarin which was discovered at Dong Thap province in October 2014. The survey was done by collecting 30 samples of leaves, flowers, and fruits per tree of seedless Duong mandarin trees and seedy Duong mandarin trees in dry and rainy season. The description of plant morphology was based on IPGRI (1999). The results showed that, except some morphological characteristics unstable over seasons (some characteristics lower in the dry season such as leaf lamina length and width, petiole length, petal length, ovary height, fruit height, fruit diameter, fruit weight, peel thickness, pulp weight and juice pH, and a few higher in the dry season such as  Brix level and vitamin C content), the remaining surveyed morphological characteristics of leave, flower and fruit of the seedless Duong mandarin tree in dry season were not different from those in rainy season. In particular, the seedless trait of the seedless Duong mandarin tree remained stable over dry and rainy seasons.

TÓM TẮT

Đề tài được thực hiện nhằm ghi nhận đặc tính hình thái thực vật của cây quýt Đường không hạt được phát hiện năm 2014 tại tỉnh Đồng Tháp. Khảo sát được thực hiện bằng cách thu 30 mẫu lá, hoa, trái của cây quýt Đường không hạt và cây quýt Đường có hạt ở mùa nắng và mùa mưa, các chỉ tiêu và phương pháp khảo sát được tham khảo theo mô tả cho cây cam quýt của IPGRI (1999). Kết quả cho thấy, ngoại trừ một số đặc điểm của cây quýt Đường không hạt có sự khác biệt theo mùa (một số đặc  điểm ở mùa nắng thấp hơn mùa mưa là chiều dài phiến lá, chiều rộng phiến lá, chiều dài cuống lá, chiều dài cánh hoa, chiều cao bầu noãn, chiều cao trái, đường kính trái, khối lượng trái, chiều dày vỏ, khối lượng phần ăn được và pH dịch trái; vài đặc điểm ở mùa nắng cao hơn mùa mưa là độ Brix và hàm lượng vitamin C) thì các đặc tính hình thái được khảo sát còn lại về lá, hoa và trái của cây quýt Đường không hạt không khác biệt giữa mùa nắng và mùa mưa, đặc biệt đặc tính không hạt của cây quýt Đường không hạt vẫn ổn định ở cả hai mùa (mùa nắng và mùa mưa).

Trích dẫn: Nguyễn Bá Phú, Nguyễn Quốc Sĩ và Nguyễn Bảo Vệ, 2016. Khảo sát đặc tính hình thái thực vật của quýt Đường không hạt được phát hiện năm 2014 tại xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Nông nghiệp (Tập 3): 100-106.

Các bài báo khác
Số 20a (2011) Trang: 108-118
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...