Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 39 (2015) Trang: 17-24
Tác giả: Phùng Kim Chức
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 15/05/2015

Ngày chấp nhận: 17/08/2015

Title:

The solvability of this seccond innitial the second initial boundary problem for hyperbolic equation in cylinders with nonsmooth bases

Từ khóa:

Bài toán biên ban đầu thứ hai, Nghiệm suy rộng, Hình trụ đáy không trơn

Keywords:

Second initial boundary value problem; generalized solution; cylinders with nonsmooth bases

ABSTRACT

In this paper, we study the second initial boundary value problem for hyperbolic equations   in cylinders with nonsmooth bases. We present the results of the unique solvability of generalized solution of the problem.

TÓM TẮT

Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu về Bài toán biên ban đầu thứ hai đối với phương trình hyperbolic trong hình trụ với đáy không trơn. Bài báo trình bày kết quả về sự tồn tại duy nhất nghiệm suy rộng của bài toán.

Các bài báo khác
Số 47 (2016) Trang: 114-119
Tác giả: Phùng Kim Chức
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 7-16
Tác giả: Phùng Kim Chức
Tải về
Vol 93, No 5 (2014) Trang: 1010-1035
Tạp chí: Applicable Analysis
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...