Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 47 (2016) Trang: 114-119
Tác giả: Phùng Kim Chức
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 06/06/2016

Ngày chấp nhận: 22/12/2016

 

Title:

The uniqueness and existence of solution of this seccond innitial boundary problem for second-order Schrödinger equation in cylinders with nonsmooth bases

Từ khóa:

Bài toán biên ban đầu thứ hai, phương trình Schrödinger, nghiệm suy rộng, hình trụ đáy không trơn

Keywords:

Second initial boundary value problem, Schrödinger equation, generalized solution, cylinders with nonsmooth bases

 

ABSTRACT

Cauchy-Dirichlet problem for the general Schrödinger systems in domains containing conical points has been investigated by Nguyen Manh Hung (1998).  In this paper, we study the second initial boundary value problem for second-order Schrödinger equations   in cylinders with nonsmooth bases . The purpose of this paper is to study the unique solvability of generalized solution of the problem.

TÓM TẮT

Bài toán Cauchy-Dirichlet đối với hệ phương trình Schrödinger tổng quát trong miền chứa điểm nón đã được tác giả Nguyen Manh Hung (1998) nghiên cứu. Trong bài báo này, chúng tôi  nghiên cứu về bài toán biên ban đầu thứ hai đối với phương trình   Schrödinger cấp hai trong hình trụ đáy không trơn . Bài báo trình bày kết quả về sự tồn tại duy nhất của nghiệm suy rộng.

Trích dẫn: Phùng Kim Chức, 2016. Sự tồn tại và tính duy nhất nghiệm của bài toán biên ban đầu thứ hai đối với phương trình Schrödinger cấp hai trong hình trụ đáy không trơn. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 47a: 114-119.

Các bài báo khác
Số 39 (2015) Trang: 17-24
Tác giả: Phùng Kim Chức
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 7-16
Tác giả: Phùng Kim Chức
Tải về
Vol 93, No 5 (2014) Trang: 1010-1035
Tạp chí: Applicable Analysis
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...