Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 40 (2015) Trang: 7-16
Tác giả: Phùng Kim Chức
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận:19/05/2015

Ngày chấp nhận: 27/10/2015

 

Title:

The smoothness of the generalized solution for the seccond initial boundary problem for hyperbolic equation in infinite cylinders vith  non-smooth base

Từ khóa:

Bài toán giá trị biên ban đầu thứ hai, Điểm nón, nghiệm suy rộng, tính trơn của nghiệm

Keywords:

Second inital boundary value problem, conical  points, generalized solution,

smoothness of solution

ABSTRACT

The purpose of this paper is to study the smoothness of generalized solution for the seccond initial boundary value problem for hyperbolic equation in infinite cylinders with base containing conical points. Some important results on the unique existence, smoothness of the solution for the problem in Sobolev spaces were given.

TÓM TẮT

Bài báo này công bố kết quả nghiên cứu về tính trơn của nghiệm suy rộng của bài toán giá trị biên ban đầu thứ hai đối với phương trình truyền sóng (phương trình hyperbolic) trong hình trụ vô hạn với đáy chứa điểm nón. Một số kết quả quan trọng về sự tồn tại duy nhất, tính trơn của nghiệm của bài toán trong các không gian Sobolev đã được trình bày ở đây.

 

Các bài báo khác
Số 47 (2016) Trang: 114-119
Tác giả: Phùng Kim Chức
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 17-24
Tác giả: Phùng Kim Chức
Tải về
Vol 93, No 5 (2014) Trang: 1010-1035
Tạp chí: Applicable Analysis
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...