Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2012) Trang: 3113-3118
Tạp chí: IEEE ECCE 12, North Carolina, USA, Sep. 2012.

This paper suggests an operation and control strategy of an offshore wind farm based on a high-voltage DC (HVDC) transmission, where the variable-speed permanentmagnet synchronous generator (PMSG) wind turbine system is adopted. The HVDC transmission system consists of a hybrid of a twelve-pulse diode rectifier and a voltage-source converter (VSC) on offshore side, whereas a VSC is employed on AC grid side (GSVSC). For this topology, the twelve-pulse diode rectifier is capable of delivering a part of wind farm power, the rest of which is absorbed naturally by the wind farm VSC (WFVSC) since the WFVSC is controlled and operated as a voltage source of a constant frequency. At grid sags, a lowvoltage ride-through of HVDC transmission is achieved, in which the HVDC link voltage is controlled by the WFVSC, and the wind farm output power is reduced by increasing the generator speeds. By utilizing the uncontrolled rectifier, a cost of HVDC converter is reduced compared with a case of the fully rated VSC, while the performance is the same. PSCAD/EMTDC simulation results for a 500-MW offshore wind farm have been shown to verify the validity of the proposed scheme.

Các bài báo khác
(2013) Trang: 280-285
Tạp chí: 2013 International Symposium on Electrical and Electronics Engineering
Volume:60 , Issue: 7 (2013) Trang: 2842 - 2850
Tạp chí: Industrial Electronics, IEEE Transactions on
(2013) Trang: 7978-7983
Tạp chí: IECON 2013, Vienna, Austria, November 10-13, 2013
Vol.9 No.3 (2014) Trang: 1096-1103
Tạp chí: Journal of Electrical Engineering & Technology
Volume:29 , Issue: 4 (2014) Trang: 1579 - 1584
Tạp chí: Power Electronics, IEEE Transactions on
Volume:30 , Issue: 3 (2015) Trang: 1126 - 1130
Tạp chí: Power Electronics, IEEE Transactions on
(2015) Trang: 2057 - 2063
Tạp chí: ICPE 2015 (ECCE-Asia), Seoul, Korea, June 1-5, 2015
(2015) Trang: 3338 - 3343
Tạp chí: ECCE 2015, Montreal, Canada, September 20-24, 2015
vol. 11, no. 4 (2011) Trang: 568-575
Tạp chí: Journal of Power Electronics
1 (2013) Trang: 525
Tạp chí: Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...