Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2013) Trang: 612-617
Tạp chí: ISGC&E 2013, Jeju, Korea, July 8-11, 2013

In this research, a novel strategy for attenuating the output power fluctuation of the wind farm (WF) delivered to the grid is proposed, in which the kinetic energy caused by the large inertia of the wind turbine systems is utilized. A two-level control scheme is applied to control the wind farm, which consists of a supervisory control of the wind farm and individual wind turbine controls. The supervisory control produces the output power reference of the wind farm, which is filtered out from the available power extracted fromthe wind. For this control strategy, when the reference power is lower than the maximum available power, some of individual wind turbines are operated in the storing mode of the kinetic energy by increasing the turbine speeds. Then, these individual wind turbines release the power by  reducing the turbine speed, when the power command is higher than the available power. In addition, the pitch angle control systems of the wind turbines are also employed to limit the turbine speed not higher than the rated value during the releasing mode of kinetic energy. To release the power by decelerating the wind turbine, the boundary of the stable operation region is taken into account. The PSCAD/EMTDC simulations have been carried out for a 200-MW wind farm equipped with the permanent-magnet synchronous generator (PMSG) to verify the validity of the proposed method.

Các bài báo khác
(2013) Trang: 280-285
Tạp chí: 2013 International Symposium on Electrical and Electronics Engineering
Volume:60 , Issue: 7 (2013) Trang: 2842 - 2850
Tạp chí: Industrial Electronics, IEEE Transactions on
(2013) Trang: 7978-7983
Tạp chí: IECON 2013, Vienna, Austria, November 10-13, 2013
Vol.9 No.3 (2014) Trang: 1096-1103
Tạp chí: Journal of Electrical Engineering & Technology
Volume:29 , Issue: 4 (2014) Trang: 1579 - 1584
Tạp chí: Power Electronics, IEEE Transactions on
Volume:30 , Issue: 3 (2015) Trang: 1126 - 1130
Tạp chí: Power Electronics, IEEE Transactions on
(2015) Trang: 2057 - 2063
Tạp chí: ICPE 2015 (ECCE-Asia), Seoul, Korea, June 1-5, 2015
(2015) Trang: 3338 - 3343
Tạp chí: ECCE 2015, Montreal, Canada, September 20-24, 2015
vol. 11, no. 4 (2011) Trang: 568-575
Tạp chí: Journal of Power Electronics
(2012) Trang: 3113-3118
Tạp chí: IEEE ECCE 12, North Carolina, USA, Sep. 2012.
1 (2013) Trang: 525
Tạp chí: Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...