Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2013) Trang: 7978-7983
Tạp chí: IECON 2013, Vienna, Austria, November 10-13, 2013

This paper proposes a cost-effective configuration of high-voltage direct current (HVDC) links for integrating the offshore wind farms with the grid, which consists of a hybrid of a twelve-pulse diode rectifier (12P-Rec) and a modular multilevel converter (MMC) for the sending-end converter on the offshore side and a fully-rated MMC for the receiving-end converter on the onshore side. For this scheme, the receivingend MMC (REMMC) controls the DC voltage of the HVDC link, whereas the sending-end MMC (SEMMC) regulates the offshore AC voltage at a constant magnitude and frequency. Also, the SEMMC operates as if it is an active power filter to compensate for the high order harmonic currents such as 11 th -, 13 th -, 23 rd -, and 25 th -ones produced by the 12P-Rec. By utilizing the diode rectifier, the cost and power loss of the HVDC converter are lower than those of the fully-rated voltage-source converter (VSC), whereas the performance is kept almost the same. The validity of the proposed scheme is verified by the PSCAD/EMTDC simulation results for a 600-MW HVDC transmission system integrated with an offshore wind farm.

Các bài báo khác
(2013) Trang: 280-285
Tạp chí: 2013 International Symposium on Electrical and Electronics Engineering
Volume:60 , Issue: 7 (2013) Trang: 2842 - 2850
Tạp chí: Industrial Electronics, IEEE Transactions on
Vol.9 No.3 (2014) Trang: 1096-1103
Tạp chí: Journal of Electrical Engineering & Technology
Volume:29 , Issue: 4 (2014) Trang: 1579 - 1584
Tạp chí: Power Electronics, IEEE Transactions on
Volume:30 , Issue: 3 (2015) Trang: 1126 - 1130
Tạp chí: Power Electronics, IEEE Transactions on
(2015) Trang: 2057 - 2063
Tạp chí: ICPE 2015 (ECCE-Asia), Seoul, Korea, June 1-5, 2015
(2015) Trang: 3338 - 3343
Tạp chí: ECCE 2015, Montreal, Canada, September 20-24, 2015
vol. 11, no. 4 (2011) Trang: 568-575
Tạp chí: Journal of Power Electronics
(2012) Trang: 3113-3118
Tạp chí: IEEE ECCE 12, North Carolina, USA, Sep. 2012.
1 (2013) Trang: 525
Tạp chí: Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...