Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
vol. 13, no. 3 (2013) Trang: 469-478
Tạp chí: Journal of Power Electronics

This paper  proposes a novel scheme for  the  current controller  for the  grid-side converter (GSC) of permanent-magnet synchronous generator (PMSG) wind turbines to eliminate the high-order harmonics in the grid currents under grid voltage disturbances. The voltage unbalance and harmonics in three-phase systems cause grid current distortions. In order to mitigate the input  current distortions, multi-loop current controllers are applied, where  the  positive-sequence component  is regulated  by proportional-integral (PI)  controllers, and  the  negative-sequence and  high-order harmonic  components  are regulated  by proportional-resonance (PR)  controllers.  For extracting  the positive/negative-sequence  and  harmonic components of the grid voltages and currents without a phase delay or magnitude reduction, composite observers are applied, which give faster and more precise estimation results. In addition, an active damping method using PR controllers to damp the grid current component of the resonant frequency is employed to improve  the  operating  stability  of  VSCs with  inductor-capacitor-inductor (LCL) filters. The validity of the proposed method is verified by simulation and experimental results.

Các bài báo khác
(2013) Trang: 280-285
Tạp chí: 2013 International Symposium on Electrical and Electronics Engineering
Volume:60 , Issue: 7 (2013) Trang: 2842 - 2850
Tạp chí: Industrial Electronics, IEEE Transactions on
(2013) Trang: 7978-7983
Tạp chí: IECON 2013, Vienna, Austria, November 10-13, 2013
Vol.9 No.3 (2014) Trang: 1096-1103
Tạp chí: Journal of Electrical Engineering & Technology
Volume:29 , Issue: 4 (2014) Trang: 1579 - 1584
Tạp chí: Power Electronics, IEEE Transactions on
Volume:30 , Issue: 3 (2015) Trang: 1126 - 1130
Tạp chí: Power Electronics, IEEE Transactions on
(2015) Trang: 2057 - 2063
Tạp chí: ICPE 2015 (ECCE-Asia), Seoul, Korea, June 1-5, 2015
(2015) Trang: 3338 - 3343
Tạp chí: ECCE 2015, Montreal, Canada, September 20-24, 2015
vol. 11, no. 4 (2011) Trang: 568-575
Tạp chí: Journal of Power Electronics
(2012) Trang: 3113-3118
Tạp chí: IEEE ECCE 12, North Carolina, USA, Sep. 2012.
1 (2013) Trang: 525
Tạp chí: Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...