Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang: 272-278
Tạp chí: 2015 International Symposium on Electrical and Electronics Engineering, Đại học Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30/10/2015

In this paper, a novel scheme based on active circuits is proposed to eliminate the common-mode voltage (CMV) in three-level neutral-point clamped (NPC) inverters. The proposed additional circuit consists of a low power full-bridge converter and a four-winding singlephase transformer. This method does not affect the maximum modulation index of the inverter, which is suitable for the high power medium voltage machine drives. The simulation results show the effectiveness of the proposed method.

Các bài báo khác
34 (2019) Trang: 173-183
Tạp chí: IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS
(2015) Trang: 281-287
Tạp chí: Power Electronics and ECCE Asia (ICPE-ECCE Asia), 2015 9th International Conference on, Seoul, South Korea, 1-5 June 2015
(2016) Trang: 1-6
Tạp chí: 2016 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE), Miwaukee, WI, USA, 18-22 Sept 2016
Volume 63, Issue 11 (2016) Trang: 7195-7203
Tạp chí: IEEE Transactions on Industrial Electronics
(2017) Trang: 703-708
Tạp chí: Applied Power Electronics Conference and Exposition (APEC), 2017 IEEE, Tampa, FL, USA, 26-30 March 2017
Volume 53, issue 2 (2017) Trang: 1289 - 1299
Tạp chí: IEEE Transactions on Industry Applications
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...