Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Volume 17, no 1 (2017) Trang: 923-932
Tạp chí: Journal of Power Electronics

This paper proposes a novel scheme which can compensate the common-mode voltage (CMV) for five-level active neutralpoint clamped (5L-ANPC) inverters, which is based on modifying the space vector pulse width modulation (SVPWM) and adding an auxiliary leg to the inverter. For the modified SVPWM, only the 55 voltage vectors producing low CMV values among the 125 possible voltage vectors are utilized, which varies over the three voltage levels of ?Vdc/12, 0 V, and Vdc/12. In addition, the compensating voltage, which is injected into the 5L-ANPC inverter system to cancel the remaining CVM through a commonmode transformer (CMT) is generated by the additional NPC leg. By the proposed method, the CMV of the inverter is fully eliminated, while the utilization of the DC-link voltage is not decreased at all. Furthermore, all of the DC-link and flying capacitor voltages of the inverter are well controlled. Simulation and experimental results have verified the validity of the proposed scheme.

Các bài báo khác
34 (2019) Trang: 173-183
Tạp chí: IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS
(2015) Trang: 281-287
Tạp chí: Power Electronics and ECCE Asia (ICPE-ECCE Asia), 2015 9th International Conference on, Seoul, South Korea, 1-5 June 2015
(2016) Trang: 1-6
Tạp chí: 2016 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE), Miwaukee, WI, USA, 18-22 Sept 2016
Volume 63, Issue 11 (2016) Trang: 7195-7203
Tạp chí: IEEE Transactions on Industrial Electronics
(2017) Trang: 703-708
Tạp chí: Applied Power Electronics Conference and Exposition (APEC), 2017 IEEE, Tampa, FL, USA, 26-30 March 2017
Volume 53, issue 2 (2017) Trang: 1289 - 1299
Tạp chí: IEEE Transactions on Industry Applications
(2015) Trang: 272-278
Tạp chí: 2015 International Symposium on Electrical and Electronics Engineering, Đại học Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30/10/2015
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...