Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2016) Trang: 1-6
Tạp chí: 2016 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE), Miwaukee, WI, USA, 18-22 Sept 2016

In this paper, a novel common-mode voltage (CMV) elimination scheme is proposed for five-level active neutral-point clamped (5L-ANPC) inverters, which is based on the space vector PWM (SVPWM). The proposed SVPWM scheme utilizes only 19 voltage vectors producing a zero value of CMV among the whole 125 voltage vectors of the 5L-ANPC inverter. This scheme is also able to control all capacitor voltages by selecting redundant switching states of the inverter appropriately. Therefore, the inverter can be supplied by a single DC source such as a simple diode rectifier. The validity of the proposed SVPWM scheme is verified by simulation results.

Các bài báo khác
34 (2019) Trang: 173-183
Tạp chí: IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS
(2015) Trang: 281-287
Tạp chí: Power Electronics and ECCE Asia (ICPE-ECCE Asia), 2015 9th International Conference on, Seoul, South Korea, 1-5 June 2015
Volume 63, Issue 11 (2016) Trang: 7195-7203
Tạp chí: IEEE Transactions on Industrial Electronics
(2017) Trang: 703-708
Tạp chí: Applied Power Electronics Conference and Exposition (APEC), 2017 IEEE, Tampa, FL, USA, 26-30 March 2017
Volume 53, issue 2 (2017) Trang: 1289 - 1299
Tạp chí: IEEE Transactions on Industry Applications
(2015) Trang: 272-278
Tạp chí: 2015 International Symposium on Electrical and Electronics Engineering, Đại học Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30/10/2015
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...